Hlavné menu

27.10.2015

Informácia k národným projektom v programovom období 2014 - 2020

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vníma pozitívnu spätnú väzbu v súvislosti s končiacimi sa národnými projektmi Terénna sociálna práca, Komunitné centrá a Podpora opatrovateľskej služby, ktoré realizuje Implementačná agentúra MPSVR SR. V súčasnosti sa finišuje s ich opätovným nastavením.
 

Projekty sú preukázateľne veľkým prínosom v oblasti sociálnej politiky na lokálnej úrovni. Ich hlavnou myšlienkou je zvýšenie kvality poskytovaných služieb priamo v komunite a v prirodzenom prostredí klientov, čo je hlavným predpokladom pre znižovanie chudoby a miery sociálneho vylúčenia. Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby má zasa sprístupniť túto službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc a vytvoriť predpoklady rozšírenia poskytovania opatrovateľskej služby aj do regiónov resp. obcí, ktoré doteraz reálne túto formu sociálnej služby neposkytovali.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR si preto uvedomuje nevyhnutnosť ich opätovného nastavenia aj v programovom období 2014-2020 a všetko svoje úsilie sústreďuje na úpravu a modifikáciu tak, aby tieto osvedčené projekty boli v súlade so schváleným operačným programom Ľudské zdroje a mohli byť opakovane podporené z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Operačný program Ľudské zdroje sa od predchádzajúceho operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia líši v primárnych a kľúčových nastaveniach. Slovenská republika po prvýkrát spracovala operačný program ako multifondový, čo má zabezpečiť zjednodušenie, vyššiu koordináciu a efektívnosť plánovaných aktivít. Preto je potrebné opätovne nastaviť všetky riadiace dokumenty nevyhnutné pre prípravu projektov a k projektom pristupovať ako k úplne novým. Zároveň je však potrebné do konkrétnych projektov zapracovať aj skúsenosti vychádzajúce z implementačnej praxe v súčasnosti realizovaných projektov.

S ohľadom na všetky nevyhnutné úpravy a zmeny reflektujúce nastavenia operačného programu ministerstvo práce v spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR a partnermi k dnešnému dňu spracovalo projektové zámery všetkých uvedených projektov, ktoré boli schválené príslušnou komisiou pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje. Naďalej pracujeme na ďalších procesných úkonoch, ktoré budú kľúčom k vydaniu Rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok príslušných projektov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predpokladá, že výzvy nových národných projektov (Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I, Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby, Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni), ktoré obsahovo nadväzujú na končiace sa národné projekty, budú vyhlásené do konca tohto roka a začiatok aktivít je naplánovaný na január, resp. február 2016. Bližšie informácie budú k dispozícii na internetovej stránke Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a samotného MPSVR SR.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk