Hlavné menu

23.10.2019

Informácie pre zamestnancov Potraviny Kačka, a. s. v konkurze

Štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš sa na pobočke Sociálnej poisťovne v Lučenci stretol so správkyňou konkurznej podstaty spoločnosti Potraviny Kačka, a.s a s predsedníčku Odborového zväzu pri CBA Simonou Stierankovou. Spolu so Sociálnou poisťovňou dohodli postup, aby sa prepustení zamestnanci spoločnosti dostali čo najskôr k dávkam z garančného poistenia z dôvodu nevyplatenia miezd.
 

Prepusteným zamestnancom spoločnosti Potraviny Kačka, a. s. v konkurze odporúčame postupovať podľa týchto informácií, aby im Sociálna posiťovňa mohla čo najskôr vyplatiť dávky z garančného fondu sociálneho poistenia.

Ukončenie pracovného pomeru

Prvou podmienkou pre podanie žiadosti o garančnú dávku je ukončenie pracovného pomeru. Poštou dostanete návrh konkurznej správkyne na uzavretie dohody o ukončení pracovného pomeru. Odporúčame vám návrh dohody akceptovať, pretože ukončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa by znamenalo, že sa musí dodržať výpovedná doba – tá trvá dva mesiace u zamestnanca, ktorý vo firme pracoval rok až 5 rokov a tri mesiace u zamestnanca, ktorý vo firme pracoval viac ako 5 rokov. V takom prípade by sa váš pracovný pomer skončil až vo februári, resp. v marci 2020 a až potom by ste mohli požiadať o garančnú dávku. Dovtedy by ste nemali nárok ani na podporu v nezamestnanosti.

Je preto potrebné, aby ste podpísali dohodu o skončení pracovného pomeru, ktorú vám pošle poštou doporučene správkyňa konkurznej podstaty, z jej strany už bude podpísaná. Dostanete dva exempláre – jeden si necháte, druhý, ktorý podpíšete, pošlete naspať konkurznej správkyni (odporúčame poslať doporučene).

Upozorňujeme, že súčasťou dohody bude aj priznanie nároku na mimoriadnu odmenu, ktorej výška bude predstavovať nárok na mzdu za mesiace výpovednej doby a tiež nárok na odstupné. Presná výška bude uvedená v dohode.

Podľa § 76 ods. 2 Zákonníka práce patrí zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer dohodu odstupné najmenej v sume jeho

  • a) jedného priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,
  • b) dvoch priemerných mesačných zárobkov, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
  • c) troch priemerných mesačných zárobkov, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
  • d) štyroch priemerných mesačných zárobkov, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
  • e) piatich priemerných mesačných zárobkov, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Pre urýchlenie celého procesu výplaty garančnej dávky je dôležité, aby ste poštu s dohodu o ukončení pracovného pomeru prebrali čo najskôr a čo najskôr poslali podpísaný exemplár naspäť firme. Každé zdržanie negatívne ovplyvní čas, za ktorý vám Sociálna poisťovňa bude schopná vyplatiť garančnú dávku.

S istým časovým odstupom podľa možností administratívy spoločnosti Potraviny Kačka, a. s. v konkurze ešte dostanete tzv. zápočtový list, čo je povinnosť zamestnávateľa pri ukončení pracovného pomeru. To však nemá žiadny dopad na vaše ďalšie kroky pri evidencii na úrade práce, resp. pri žiadosti o garančnú dávku.

Evidencia na úrade práce

V deň, keď podpíšete dohodu o ukončení pracovného pomeru (a jeden exemplár pošlete naspäť konkurznej správkyni), alebo najneskôr na druhý deň, navštívte, prosím, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta vášho bydliska. Na úrade podajte žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Úrad vás zaeviduje (prineste si kópiu alebo originál dohody o skončení pracovného pomeru) a ak bude potrebné doložiť nejaké ďalšie potvrdenia od zamestnávateľa, urobíte to dodatočne – nebude to mať vplyv na platnosť vašej evidencie na úrade práce. Priamo pri evidovaní sa na úrade práce si môžete podať aj žiadosť o dávku v nezamestnanosti (dostanete ju vyplatenú aj spätne odo dňa skončenia pracovného pomeru). Pracovníčka či pracovník úradu vám zároveň poskytne ďalšie informácie o pomoci pri hľadaní nového zamestnania.

Zákon vyžaduje, aby ste sa na úrade práce zaevidovali do 7 dní od skočenia pracovného pomeru, aby ste boli nepretržite poistení pre účely zdravotného poistenia (poistenie za vás bude platiť úrad práce). V opačnom prípade vám môže vzniknúť dlh na zdravotnom poistení, ktorý budete musieť uhradiť z vlastných prostriedkov.

Žiadosť o dávku z garančného poistenia

V deň, keď podpíšete dohodu o ukončení pracovného pomeru (a jeden exemplár pošlete naspäť konkurznej správkyni), alebo najneskôr na druhý deň, navštívte, prosím, aj vám najbližšiu pobočku Sociálnej poisťovne (SP). V nej si podajte žiadosť o vyplatenie dávky z garančného poistenia. Tlačivo nájdete priamo v pobočke, alebo na webovej stránke Sociálnej poisťovne .

Odporúčam vám osobnú návštevu v pobočke, aj keby ste si tlačivo stiahli, vytlačili a vyplnili doma, pretože naši pracovníci či pracovníčky vám skontrolujú správnosť vyplnenia žiadosti, čím sa urýchli celý proces. K žiadosti pripojíte kópiu dohody o skončení pracovného pomeru a podáte ju priamo v tej pobočke SP, ktorú osobne navštívite.

Ďalšie náležitosti pre kladné vybavenie vašej žiadosti už dorieši pobočka SP v Lučenci (ktorá je podľa zákona povinná administratívne vybaviť a vyplatiť garančnú dávku) priamo s vašim (vtedy už bývalým) zamestnávateľom Potraviny Kačka, a. s. v konkurze. Ak bude žiadosť vyplnená správne a úplne, z vašej strany už nebude potrebné vykonať žiadne ďalšie kroky.

Nie je teda napr. potrebné, aby ste cestovali osobne do Lučenca – či už do firmy, alebo do pobočky SP – všetko môžete vybaviť v mieste (okrese) svojho bydliska (trvalého pobytu) .

Na garančnú dávku máte nárok aj v prípade, že sa okamžite po skončení pracovného pomeru v spoločnosti Potraviny Kačka, a. s. v konkurze zamestnáte inde.

Vzhľadom na výšku sumy, ktorú bude predstavovať spomínaná mimoriadna odmena, ako aj na fakt, že ste nedostali výplaty čiastočne za august a úplne za september a október t. r. je pravdepodobné, že garančná dávka nepokryje všetky vaše neuspokojené mzdové nároky. Zákon totiž jej výšku obmedzuje na sumu max. 3 039 €. Preto sme sa so správkyňou konkurznej podstaty dohodli, že vám písomne vysvetlí postup, akým si budete môcť uplatniť zvyšné nevyplatené mzdové nároky priamo v rámci konkurzného konania. Bohužiaľ, naše ministerstvo, ani iný štátny orgán, nemá vplyv na rýchlosť konkurzného konania, ani na sumu, ktorú sa správkyni podarí v rámci konkurzného konania na uspokojenie pohľadávok získať. V každom prípade vám však odporúčame svoje garančnou dávkou nepokryté nároky si v konkurze uplatniť. Zvýšite tak šancu, že sa dostanete k čo najvyššej sume z toho, čo vám firma dlhuje.

Nejasnosti pri postupe?

Ak vám napriek týmto informáciám zostáva stále niečo nejasné, resp. ak vzniknú nejaké nové otázky v priebehu najbližších dní, prosím, neváhajte sa obrátiť so žiadosťou o radu či pomoc na ktorúkoľvek pobočku SP, resp. priamo na pobočku v Lučenci (tel. 0906 178 200, alebo 02 3247 8200, e-mail: lucenec@socpoist.sk ), alebo na váš úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Chceme vás ubezpečiť, že zo strany SP sme urobili všetky organizačné a technické opatrenia, aby sme spracovali vaše žiadosti o garančnú dávku vo výrazne kratšom čase, než to ukladá zákon a ak dostaneme čo najskôr vaše žiadosti a následne potrebné informácie od zamestnávateľa, naše pracovníčky a pracovníci budú vaše žiadosti a príkazy na platbu spracovávať aj cez víkendy. Taktiež nebudeme dodržiavať obvyklé výplatné termíny, ale platby budeme realizovať priebežne celý mesiac hneď, ako budú skompletizované a spracované žiadosti. Zároveň v prípade potreby posilníme lučeneckú pobočku SP o ďalších ľudí.

Hoci náš rezort nemá žiadny vplyv na to, v akej situácii ste sa ocitli, chápeme, že zvládnuť ju je na hranici ľudských možností normálneho človeka a nepochybne je to o to ťažšie, ak ste boli v spoločnosti Potraviny Kačka, a. s. v konkurze zamestnaní aj s manželom/manželkou a prípadne sa navyše staráte o deti. Preto vás chceme ešte raz ubezpečiť, že aj my, naši kolegovia a kolegyne v Sociálnej poisťovni i na úradoch práce, pôjdeme na hranicu našich možností, aby ste sa v tejto nesmierne ťažkej životnej situácii čo najskôr dostali k peniazom, na ktoré máte nárok.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk