Hlavné menu

12.04.2017

Kampaň proti sexuálnemu násiliu „PRETOŽE HOVORÍM NIE“

V utorok 11. apríla 2017 sa spustila celoštátna mediálna kampaň „PRETOŽE HOVORÍM NIE“ zameraná na prevenciu sexuálneho násilia v intímnych vzťahoch medzi mladými ľuďmi prostredníctvom zvýšenia povedomia a informovanosti o tomto závažnom probléme.
 

Základné informácie o kampani
• Čo? Prvá kampaň na Slovensku zameraná osobitne na prevenciu sexuálneho násilia.
• Prečo? Sexuálne násilie je závažný a citlivý problém a pre obeť je traumatizujúcim zážitkom a hrubým zásahom nielen do jej práv, ale aj do dôstojnosti a telesnej integrity. Napriek tomu je tento typ násilia často mlčky tolerovaný a doteraz sa u nás nestal predmetom širokej verejnej ani odbornej diskusie
• Pre koho? Cieľovou skupinou sú mladí ľudia vo veku od 18 do 25 rokov

Cieľ kampane
Hlavným cieľom kampane Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je zvýšiť citlivosť najmä mladých ľudí na problematiku sexuálneho násilia a verejne ho odmietnuť. O sexuálnom násilí sa v našej spoločnosti totiž doteraz takmer verejne nediskutovalo a navyše sa často mlčky toleruje. Takmer polovica ľudí na Slovensku si myslí, že sex bez súhlasu je za istých okolností ospravedlniteľný (Eurobarometer 2016).
V zásade sa iste všetci zhodnú na tom, že znásilnenie je mimoriadne závažný zločin, ktorého páchatelia si zaslúžia potrestanie a obete zasa musia dostať potrebnú pomoc, skutočnosť však vyzerá inak. Svedčí o tom nepomer počtu spáchaných a stíhaných sexuálnych útokov, nedostatok adekvátnej podpory okolia a špecializovaných služieb pre osoby, ktoré zažili sexuálne násilie. Prečo nezriedka považujeme sexuálne násilie za ospravedlniteľné? Na vine sú rôzne mylné presvedčenia, ktoré sa s týmto typom násilia spájajú, ako aj nedostatočná informovanosť širokej i odbornej verejnosti o špecifikách tohto typu násilia a jeho následkoch. Stále fungujú všeobecne rozšírené mýty, že to žena „chcela“ alebo že „si to zaslúžila“. Takéto obviňovanie sa nezvykne spájať s inými trestnými činmi. Mýty odporujú faktom: veď nikto nechce zažiť násilie ani si ho nikto nezaslúži.
Kampaň „PRETOŽE HOVORÍM NIE“ chce prispieť k prevencii sexuálneho násilia sprostredkovaním najdôležitejších informácií o jeho formách, následkoch, príčinách a možnostiach pomoci. Chce poukázať na to, že každý človek môže odmietnuť násilie v akejkoľvek podobe – či už ako súkromná osoba v každodennom živote i krízových situáciách, alebo v rámci svojej profesie a plnenia úloh súvisiacich s prevenciou násilia a zasahovaním proti nemu.

Prvá kampaň proti sexuálnemu násiliu
Násilie na ženách začali ako verejnú tému otvárať mimovládne organizácie v druhej polovici 90. rokov 20. storočia, čo vyvrcholilo kampaňami „Piata žena“. V roku 2007 prebehla pod názvom „Zastavme násilie“ prvá kampaň zo strany MPSVR a v súčasnosti sa realizujú viaceré aktivity v rámci Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách 2014 – 2019.
„PRETOŽE HOVORÍM NIE“ je prvá kampaň na Slovensku, ktorá sa zameriava osobitne na problematiku sexuálneho násilia. Upozorňuje na skutočnosť, že najčastejšie sa terčom sexuálnych útokov stávajú dievčatá a ženy, nezabúda však ani na chlapcov a mužov, ktorí zažili sexuálne násilie. Zároveň vyzýva najmä mužov, aby svojím správaním odmietli akúkoľvek podobu násilia či nátlaku vo vzťahu k ženám a iným mužom ako prejav „mužnosti“ alebo „mužskej“ solidarity.
Aktuálna kampaň je súčasťou končiaceho projektu MPSVR „Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie” (skratka KMC), v rámci ktorého vznikla inštitúcia pre koordináciu a spoluprácu na tvorbe celoštátnych politík zameraných na prevenciu a elimináciu násilia na ženách (všeobecne v párových vzťahoch) a domáceho násilia.

Cieľové skupiny a posolstvo
Hlavnou cieľovou skupinou kampane sú mladí ľudia, ženy a muži vo veku od 18 do 25 rokov, ktorí sú voči sexuálnemu násiliu veľmi zraniteľní, ale ho v určitých podobách vo veľkej miere aj tolerujú. Zároveň kampaň upozorňuje na skutočnosť, že napriek rozšírenému presvedčeniu o „neznámom násilníkovi v tmavom parku“ sú páchateľmi sexuálnych útokov najčastejšie partneri, bývalí partneri a blízki či vzdialení známi obete. Podľa práve spracovaného výskumu KMC len v 12 % prípadov je útočníkom úplne cudzí človek, veľká väčšina obetí páchateľa poznala, zhruba tretina s ním bola vo vzťahu.
V zahraničí ukazujú prieskumy veľmi podobné čísla, napr. podľa údajov z USA až dve tretiny znásilnení mladých žien páchajú ich známi. Posolstvom kampane je, že nie znamená za každých okolností nie a predpokladom spoločne prežívanej intimity je vzájomný súhlas. Len postoj, ktorý vylučuje akékoľvek obviňovanie obetí a hovorí, že za násilie zodpovedá výhradne páchateľ, je prevenciou sexuálneho násilia. Zároveň má kampaň posilniť mladých ľudí, aby zasiahli v prípade, že vidia hrozbu alebo samotné sexuálne násilie vo svojom okolí.

Pomoc a podpora
Vzhľadom na panujúce predsudky o sexuálnom násilí je pre osoby, ktoré ho zažili, často ťažké násilie ako také rozpoznať a vyhľadať pomoc. Ak potrebujete pomoc alebo sa chcete poradiť, volajte na bezplatnú nonstop linku 0800 212 212. Pre viac informácií o možnostiach pomoci a podpory navštívte webovú stránku www.zastavmenasilie.sk, najmä sekciu PORADŇA.

Kontakty a informácie
Súčasťou kampane sú dva televízne spoty a jeden rozhlasový spot, rôzne formy prezentácie na internete a informačné materiály: - Webstránka kampane: www.hovorimnie.sk - Emailová adresa pre širokú verejnosť na získanie informácií o kampani: info@hovorimnie.sk - Ďalšie informácie o násilí páchanom na ženách, o rodovo podmienenom násilí a domácom násilí na: www.zastavmenasilie.gov.sk
Projekt „Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie” je financovaný z Nórskych grantov a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR grantom v celkovej výške 2 000 000 eur.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk