Hlavné menu

06.11.2014

Konferencia o rodinnej mediácii

Slovensko sa pred 10 rokmi začlenilo medzi krajiny, ktoré zaradilo mediáciu do svojho právneho systému. Aj pri tejto príležitosti sa stretli odborníci zo Slovenska a do Bratislavy pozvali aj kolegov z viacerých európskych krajín.
 

Konferencia, nad ktorou prevzal záštitu predseda vlády Robert Fico, kládla akcent predovšetkým na dôležitosť a špecifiká rodinnej mediácie. Jej hlavným posolstvom bolo rozšírenie povedomia o rodinnej mediácii, podnietenie diskusie k tejto problematike, a v neposlednom rade výmena a prezentovanie skúseností s využitím rodinnej mediácie z okolitých krajín, predovšetkým Česka, Rakúska a Maďarska.

„Výbor OSN odporúča využívať mimosúdne formy, ktoré sú ohľaduplné k dieťaťu a práve preto je mediácia relevantný spôsob, ako získať informácie a názor dieťaťa na veci, ktoré sa ho dotýkajú“, zdôraznil člen Výboru OSN pre ochranu práv dieťaťa Peter Guráň.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sa rodinnou mediáciou zaoberajú od roku 2009. Kým pred šiestimi rokmi zrealizovali 40 mediácií, v roku 2013 ich počet vzrástol viac ako desaťnásobne. V súčasnosti poskytuje túto formu pomoci 25 kmeňových zamestnancov. Úrady práce však siahajú aj po externom prostredí: „Činnosť akreditovaných subjektov vhodne dopĺňa činnosť úradov práce v závislosti od regionálnych potrieb a kapacít úradov práce, sociálny vecí a rodiny“, informovala riaditeľka odboru sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Mária Marcinová.

Generálna riaditeľka Sekcie sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR Nadežda Šebová sa venovala o.i. výzvam do budúcnosti hlavne v oblasti sústavného vzdelávania v sociálnej práci s akcentom na právnu úpravu. „Po prvýkrát v histórii Slovenska sú upravené podmienky výkonu sociálnej práce v praxi vrátane vzdelávania, ako aj zriadenie, postavenie a pôsobnosť Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce“, zdôraznila N. Šebová. V oblasti sústavného vzdelávania v sociálnej práci upriamila pozornosť na už v minulosti uskutočnený projekt vzdelávania aj mediátorov a v súčasnosti, pod gesciou Inštitútu pre výskum práce a rodiny, realizovaný projekt Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu v rokoch 2014-2015, ktorý je financovaný z prostriedkov ESF.

Medzinárodnú konferenciu zorganizovali Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety pod vedením rektora Mariána Karvaja v spolupráci s Inštitútom ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk