Hlavné menu

25.07.2018

Kontroly v zariadeniach sociálnych služieb budú účinnejšie

Minister Ján Richter inicioval stretnutie s vedúcimi zamestnancami sociálnych odborov samosprávnych krajov, aby spolu hľadali najúčinnejší systém kontrol v zariadeniach sociálnych služieb. Udalosti uplynulých týždňov totiž poukázali na fakt, že nie všetky inštitúcie zodpovedné za kontroly v týchto zariadeniach k svojim povinnostiam pristupujú tak, ako by mali.
 

Medializovaný prípad zariadenia IRIS podnietil ministra práce Jána Richtera k tomu, aby stretnutie zorganizoval. „Je dôležité, aby bola v prvom rade vzájomná informovanosť a koordinácia, pretože v systéme kontrol v oblasti sociálnych služieb je zapojených viacero inštitúcií,“ zdôraznil Ján Richter. Zariadenia sociálnych služieb by mali prioritne kontrolovať ich zriaďovatelia, následne vyššie územné celky, ktoré ich registrujú. „Kto registruje, musí aj kontrolovať,“ zdôraznil minister.

Samotné ministerstvo práce vykonáva kontrolu a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb - dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutých verejných financií, dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, dodržiavanie záväzkov zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a pod. Z pozície ministerstva práce na kontroly v zariadeniach sociálnych služieb bude dohliadať 36 pracovníkov. Aktuálne bol zriadený odbor, ktorý bude mať 15 zamestnancov vrátane vysunutých pracovísk v Košiciach, v Žiline a v Nitre. Minister očakáva, že v podobnom duchu personálne posilnia kontroly aj jednotlivé samosprávne kraje. „Listom sa obrátim na všetkých županov a budem mať ambíciu presviedčať ich, aby na systém kontroly v rámci vnútorného kraja vyčlenili viac prostriedkov, vrátane personálneho zabezpečenia,“ informoval Ján Richter.

Ján Richter poukázal aj na fakt, že mnohé kontrolné orgány neakceptujú anonymné podania. Táto forma podaní veľakrát upozorňuje na ďaleko dôležitejšie veci ako oficiálne sťažnosti, ktoré podpíše konkrétny klient, alebo niekto z príbuzných.

Výsledkom stretnutia je okrem iného aj dohoda na vytvorení nadrezortnej komisie. Tá by sa pravidelne schádzala a vzájomne informovala o priebehoch či výsledkoch kontrol. Dôležité budú najmä opatrenia, ktoré by mali realizovať jednotlivé kontrolné orgány, pretože záber kompetencií je široký – cez VÚC, rezort zdravotníctva, rezort práce, Najvyšší kontrolný úrad, až napríklad po inšpekciu práce.

Na stretnutí sa zúčastnili aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská a podpredseda ZMOS Jozef Turčányi, ktorí uistili, že v rámci svojich kompetencií budú nápomocní pri riešení problémov v zariadeniach sociálnych služieb.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk