Hlavné menu

01.03.2016

Kvalita v sociálnych službách

MPSVR SR sa v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny intenzívne zaoberá otázkami metodickej podpory zavádzania a hodnotenia podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb.
 

V roku 2015 bola zriadená pracovná skupina, ktorá pod vedením doc. Kvetoslavy Repkovej z IVPR spracovala metodiku implementácie podmienok kvality sociálnych služieb do praxe. Metodická práca pokračuje aj v tomto roku, avšak s osobitným zameraním sa na otázky prípravy metodiky hodnotenia podmienok kvality sociálnych služieb, ktoré bude od roku 2018 vykonávať MPSVR SR v spolupráci s externými odborníkmi.

29.2.2016 sa prvýkrát stretla expertná pracovná skupina. Je poradným orgánom štátneho tajomníka MPSVR SR Jozefa Buriana na prípravu hodnotiteľskej metodiky a má 13 členov - zástupcov rôznych oblastí, ktoré majú priamy, resp. nepriamy vplyv na realizáciu sociálnych služieb : MPSVR SR, NR SR, regionálna a miestna samospráva, poskytovateľský sektor, Národný program kvality v SR a akademický sektor. Skupina bude realizovať expertnú prácu na základe schváleného štatútu a rámcového plánu činnosti s ambíciou odovzdať Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR prvú verziu hodnotiteľskej metodiky ku koncu tohto roka. Materiál bude podkladom pre pilotné overovanie v roku 2017, a síce v rámci Národného projektu zameraného na otázky kvality sociálnych služieb.

Vďaka intenzívnej metodickej činnosti sa v rokoch 2015-2017, na širokej odbornej a medzisektorovej báze, vytvoria seriózne predpoklady pre zavádzanie konceptu kvality do sociálnych služieb zo strany ich poskytovateľov, rovnako tak predpoklady pre zjednotené budúce hodnotenie s jednoznačným cieľom, aby všetci odkázaní dostali sociálne služby v najvyššej možnej kvalite.

Metodika implementácie (.PDF)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk