Hlavné menu

01.06.2019

Medzinárodný deň detí

Aj tento rok navštívili čelní predstavitelia rezortu práce deti v zariadeniach po celom Slovensku. Pri príležitosti MDD zavítali po novom do centier pre deti a rodiny, bývalých detských domovov. Od januára tohto roku sa totiž významným spôsobom mení pomoc ohrozeným deťom a ich rodinám, menia sa zariadenia, zlepšujú sa podmienky v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
 

Naďalej sa prijímajú dôležité legislatívne opatrenia, aktuálne pre deti zažívajúce násilie a týranie.„V živote to, žiaľ, nemajú tieto deti ľahké, čo mi je veľmi ľúto. Zažívajú to, čo si nikto z nás nevie predstaviť. Ukázalo sa však, že proti ťažkému súperovi, akým je násilie, sa najúčinnejšie bojuje, ak sa sily spoja. Preto už od roku 2014 v rámci nášho Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch vytvárame podmienky pre spoluprácu všetkých subjektov, ktoré môžu spojiť svoje sily a pomáhať deťom ohrozených násilím,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Aby mohla spolupráca a pomoc pokračovať a rozvíjať sa, vláda schválila koncom mája t.r. dôležitú právnu úpravu v rámci návrhu zákona č. 453/2003 Z. z. Tá má okrem iného slúžiť na získanie a výmenu relevantných informácií pri ochrane detí pred násilím, identifikáciou dieťaťa, uceleného obrazu možného ohrozenia, ako aj zosúladenia postupov pri poskytovaní ochrany a pomoci. „Mám záujem, aby sme vytvorili čo najlepšie podmienky na vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií medzi orgánmi štátnej správy, Policajným zborom, školami, školskými zariadeniami, obcami, vyššími územnými celkami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a ďalšími subjektmi, ktoré pôsobia v oblasti ochrany detí pred násilím, teda funkčný mechanizmus. Takýmto spôsobom totiž možno získať ucelený obraz možného ohrozenia dieťaťa a následne zosúladiť postupy pri poskytovaní ochrany a pomoci dieťaťu tak, aby nedochádzalo k duplicite alebo absencii úkonov,“ objasňuje podstatu právnej úpravy minister. A práve Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch na MPSVR SR tomu významne pomáha, pretože koordinuje celú štátnu politiku v oblasti ochrany detí pred násilím, ako aj plnenie jednotlivých úloh. „Vytváranie podmienok pre spoluprácu a výmenu informácií a dôsledné prepojenie čiastkových politík do efektívneho a funkčného mechanizmu je kľúčové pre systematické riešenie násilia páchané na deťoch. Ambíciou je posilniť právnu istotu spolupráce,“ zdôrazňuje jeho riaditeľka Mária Vargová.

MPSVR SR touto právnou úpravou jasne deklaruje dlhodobý cieľ, pomáhať tým najzraniteľnejším a najohrozenejším. Dôkazom toho je aj minuloročné, tak dôležité a očakávané, prijatie zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Ten okrem iného priniesol, že sa vytvárajú najmä podmienky pre rozvoj ambulantných a terénnych foriem odbornej práce s dieťaťom a jeho rodinou. Takýmto spôsobom aktuálne dostáva odbornú pomoc 351 rodín a 844 detí, ktoré by v niektorých prípadoch museli byť vyňaté z rodinného prostredia. V novovzniknutých centrách pre deti a rodiny sa dnes starajú o 5034 detí, pričom v samostatne usporiadaných skupinách je ich v štátnych centrách 3144 a v profesionálnych náhradných rodinách 1054.

„Potešiteľné je, že v rámci tzv. priestorovej deinštitucionalizácie sa deti z kmeňových budov sťahujú do novopostavených alebo zrekonštruovaných rodinných domov,“ dodáva minister Richter. Prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu sú do tohto procesu zapojené centrá pre deti a rodiny: v Bernolákove, Trnave, Holíči, Prievidzi, v Zlatovciach, Bytči, Ružomberku, Tornale, Veľkých Kapušanoch a ďalšie. Počas tohtoročných osláv Medzinárodného dňa detí viaceré z nich navštívili vedúci predstavitelia rezortu, aby nielen odovzdali darčeky deťom, ale porozprávali sa s riaditeľmi o fungovaní zariadení v novom režime. Ďalšie stretnutie s deťmi z centier bude už 11. júna v rámci 29. ročníka športových hier v Šamoríne-Čilistove.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk