Hlavné menu

13.11.2016

Medzinárodný deň nevidiacich

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR aj tento rok upriamuje pozornosť na Medzinárodný deň nevidiacich. 13. novembra sa v roku 1745 narodil Valentin Haüy, zakladateľ prvej školy pre nevidiacich v Paríži. Leitmotívom tohto dňa, ktorý si pripomíname od roku 1946, je pozdvihnúť kvalitu života zrakovo postihnutých ľudí.
 

„Dialóg s občanmi so zdravotným postihnutím a ich organizáciami považujeme za jeden z hlavných nástrojov sociálnej politiky vlády. Starostlivosť a pomoc o zdravotne znevýhodnených občanov, nevidiacich a slabozrakých, ktorých je v slovenskej populácii zhruba 1,5%, nevynímajúc, sa delí medzi niekoľko vládnych rezortov. Nemalou mierou doň vstupuje aj samospráva, preto neustále vylepšovanie komplexu pomoci je potrebné riešiť spoločne a systémovo,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Samotný rezort práce vynaložil v roku 2015 takmer 17,5 milióna eur a aktuálne do konca októbra tohto roku viac ako 14,5 milióna eur na kompenzačné pomôcky, osobných asistentov, výcvik vodiaceho psa a ďalšie náležitosti prispievajúce k lepšiemu komfortu nevidiacich a slabozrakých spoluobčanov. V tejto súvislosti sa žiada spomenúť fakt, že aj navigačné majáky, ktorými sú vybavené všetky úrady práce, im výrazne uľahčujú život.

V tomto roku sme pripravili a verejnosti predstavili novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia . Odborníci rezortu práce pri jej tvorbe spolupracovali aj s Výcvikovou školou pre vodiace a asistenčné psy. Spomínaná novela totiž upravuje okrem iného i niektoré podmienky držania psov. Zrakovo postihnutým zabezpečí neobmedzený vstup v sprievode psa so špeciálnym výcvikom na verejné priestranstvá a do priestorov zariadenia spoločného stravovania. V súčasnosti sa návrh novely spomínaného zákona nachádza v druhom čítaní v NR SR.

Z ďalších veľmi dôležitých aktivít treba upriamiť pozornosť na to, že MPSVR SR intenzívne spolupracovalo s Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR pri príprave prvej súhrnnej správy o plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020. V nej sú zapracované aj jednotlivé záverečné odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, ktoré Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, na základe obhajoby Východiskovej správy SR k Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, dostalo v apríli 2016.

„Chcem sa poďakovať osobám so zrakovým postihnutím a ich reprezentatívnym organizáciám za aktívnu spoluprácu v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím, ako aj za pomoc pri tvorbe legislatívy a strategických dokumentov,“ zdôrazňuje minister Ján Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk