Hlavné menu

13.11.2020

Medzinárodný deň nevidiacich

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR si pripomína odkaz učiteľa a vychovávateľa nevidiacich a zakladateľa prvého výchovno-vzdelávacieho ústavu pre nevidiacich v Paríži Valentina Haüya, ktorý sa narodil 13. novembra 1745. Rezort práce svojimi aktivitami prispieva k zlepšeniu podmienok života ľudí so zrakovým postihnutím a pomáha im zapojiť sa do spoločenského života.
 

„V tento deň si pripomíname dôležitosť začlenenia zrakovo postihnutých spoluobčanov v pracovnej a spoločenskej oblasti a význam vytvárania vhodných podmienok na ich plnohodnotný život. Ďakujem všetkým kolegom v rezorte, ktorí sa venujú zabezpečeniu potrieb občanov so zdravotným postihnutím, že do svojej práce dávajú nielen čas, ale aj srdce,“ hovorí minister Milan Krajniak.

V pôsobnosti rezortu je Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých (RSZP) v Levoči, ktoré je jedinou špecializovanou inštitúciou na Slovensku, ktorá sa komplexne venuje vzdelávaniu a rekvalifikácii zrakovo postihnutých dospelých. Formou rehabilitácie, vzdelávania a prípravy pre trh práce tak RSZP pripravuje dospelých občanov so zrakovým hendikepom na opätovné zaradenie sa do pracovného procesu a na plnohodnotný rodinný a spoločenský život. Počas doterajšej 43-ročnej činnosti absolvovalo vzdelávanie a sociálnu rehabilitáciu v RSZP viac ako 1 100 klientov.

Ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím, či so zrakovým postihnutím pomáhame aj prostredníctvom 14 rôznych typov peňažných príspevkov na kompenzáciu. Zrakovo ťažko postihnutým spoluobčanom poskytujeme finančnú pomoc najmä prostredníctvom príspevkov na osobnú asistenciu, kúpu špeciálnych pomôcok (vrátane psa so špeciálnym výcvikom), výcvik používania pomôcky, ako aj na kompenzáciu zvýšených výdavkov. V roku 2019 presiahla suma týchto príspevkov 137 miliónov eur.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tiež podporuje organizácie združujúce osoby so zdravotným postihnutím, vrátane osôb so zrakovým postihnutím aj formou dotácií. V roku 2019 sme týmto organizáciám vyplatili dotácie vo výške 60 700 eur a v aktuálnom roku zatiaľ 37 445 eur. Finančnými prostriedkami sme prispeli na podporu rekondičných aktivít, edičnej činnosti, ako aj na mzdy a odvody, členské príspevky či čítacie zariadenia pre nevidiacich.

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny ako Hlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím presadzuje, chráni a zabezpečuje plné a rovnaké využívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím a podporuje úctu k ich prirodzenej dôstojnosti.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk