Hlavné menu

25.11.2015

Medzinárodný deň proti násiliu páchanom na ženách

OSN v roku 1999 vyhlásila 25. november za Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách. Zároveň sa začínajú celosvetové aktivity v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách. Kampaň trvá do 10. decembra - Medzinárodného dňa ľudských práv.
 

Cieľom každoročnej kampane je upozorniť na to, že napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti a medzinárodných i národných inštitúcií je násilie páchané na ženách stále jednou z najrozšírenejších foriem porušovania ich ľudských práv a zásahu do ľudskej dôstojnosti. Najnovšie výskumy ukazujú, že ročne zažíva na Slovensku násilie od svojho partnera, resp. iného muža 140 až 230-tisíc žien. Počas svojho života zažilo násilie od intímneho partnera až 23 % slovenských žien, čo je takmer každá štvrtá žena. Zároveň sa ukazuje, že postihované prípady sú len povestnou „špičkou ľadovca“ a stále nám chýba systém koordinovanej pomoci ženám a iným obetiam domáceho násilia, ako aj systém prevencie. Preto sa snažíme problém riešiť prostredníctvom úloh, ktoré sú obsiahnuté v Národnom akčnom pláne na elimináciu a prevenciu násilia na ženách 2014-2019. Vláda SR ho prijala vlani v decembri 2013 a jeho ambíciou je nielen vytvárať systémové opatrenia na pomoc ženám a ich deťom, ohrozených násilím, ale i posilniť jeho prevenciu.

Na pomoc ženám ohrozených násilím pripravilo MPSVR SR v roku 2015 aj veľmi konkrétne opatrenia a projekty, ako je posilnenie kapacít špecifických poradenských služieb a národná bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie. Linka 0800 212 212 bola spustená v marci tohto roka a odvtedy sa už etablovala ako bezpečný priestor pre ženy, ktoré hľadajú konkrétne poradenstvo alebo sa len potrebujú zveriť niekomu so svojimi často traumatizujúcimi problémami.

Ďalším kamienkom v mozaike systémovej pomoci ženám, ale i iným obetiam domáceho násilia, je vytvorenie Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie ako inštitucionálneho rámca na zabezpečenie trvalo udržateľnej koordinácie štátnej politiky v tejto oblasti.

Najnovším a veľmi významným krokom je novelizácia niektorých zákonov, ktoré sú výsledkom spolupráce nášho rezortu s rezortom vnútra a spravodlivosti. V Trestnom zákone v prípade týrania blízkej a zverenej osoby bol zavedený princíp trestnoprávnej zodpovednosti priestupkovej recidívy. V praxi to znamená, že ak bol akt domáceho násilia kvalifikovaný ako priestupok, ďalší akt domáceho násilia spáchaný rovnakým páchateľom v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov bude posudzovaný ako trestný čin. V súvislosti s tým bol Priestupkový zákon doplnený v prípade priestupku proti občianskemu spolunažívaniu o priestupok páchaný na blízkej alebo zverenej osobe. V súčasnej situácii nie je totiž vôbec možné vyhodnotiť celkový počet prípadov domáceho násilia riešených v priestupkovom konaní. Ďalej napr. v novele Zákona o policajnom zbore došlo k predĺženiu lehoty vykázania násilnej osoby zo spoločného obydlia zo súčasných 48 hod na 10 dní, pričom vykázanie násilnej osoby automaticky obsahuje aj zákaz priblíženia k ohrozenej osobe na 10 m. V Trestnom poriadku sa zasa rozšíril princíp zákazu konfrontácie obete s podozrivou osobou aj na prípady domáceho násilia.

Očakávame a dúfame, že kroky prijaté v roku 2015 zabezpečia účinnejšiu ochranu žien, detí, ako aj ostatných obetí domáceho násilia. V tento symbolický deň však treba pripomenúť, že každá žena a jej deti si zaslúžia žiť plnohodnotný život v bezpečnom prostredí. To im však nedokážu zabezpečiť iba zákony a služby; podstatná je zmena prístupu celej spoločnosti a každého z nás. V konečnom dôsledku je to tiež ľahostajnosť okolia, ktorá vedie k ľudským tragédiám.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk