Hlavné menu

10.09.2015

Minimálna mzda – empirické zistenia kontra ideologické mýty

Tvrdenie, že minimálna mzda je účinným nástrojom na zvyšovanie nezamestnanosti, pretože jej zvyšovanie spôsobuje zánik pracovných miest, obzvlášť tzv. nízko príjmových, je mýtus.
 

Dokazuje to aj najnovšia štúdia MPSVR SR, ktorá prezentuje nekompromisnými argumentmi doložené tvrdenia a ponúka hlbší pohľad do analýz zahraničných renomovaných autorov a medzinárodných renomovaných inštitúcií.Tam, kde a v rozsahu, v akom to bolo vzhľadom na okolnosti jej vzniku možné, dáva štúdia zahraničné analytické zistenia a dôkazy do slovenských súvislostí a dopĺňa ich slovenskými empirickými zisteniami. Pričom pred teoretickými poučkami uprednostňuje pohľad na skutočnosť.

Štúdia o. i. sumarizuje rôzne systémy ustanovenia minimálnej mzdy a určovania jej výšky a porovnáva ich so slovenským. V tejto súvislosti dokazuje nezmyselnosť uplatnenia konceptu regionálnej minimálnej mzdy v podmienkach SR. Ďalej poukazuje na vážne hrozby plynúce z dlhodobého mzdového vývoja, najmä pokiaľ ide o prehlbujúce sa rozdiely v príjmovom rebríčku, ako aj na ekonomickú neopodstatnenosť (napr. v súvislosti s vývojom produktivity práce). Venuje sa pozitívnym vplyvom minimálnej mzdy na potieranie chudoby, a to aj v kombinácii s daňovými nástrojmi zvyšujúcimi čisté príjmy a vyvracia mýtus, že tieto nástroje by mohli v boji s chudobou účinne nahradiť minimálnu mzdu. Poukazuje tiež na dôležitý pozitívny vplyv zvyšovania miezd (poháňaného aj zvyšovaním minimálnej mzdy) na ekonomický rast, najmä v pokrízovom období, a to aj na Slovensku.

Ústrednou témou je však vplyv minimálnej mzdy na zamestnanosť. Štúdia zhŕňa doteraz zverejnené poznatky a zistenia, ktoré vyvracajú neoliberálmi stále živený mýtus. Využijúc hĺbkové analýzy z viacerých krajín sveta ukazuje, že ide skutočne o mýtus, ktorý nemá s realitou nič spoločné. Táto štúdia ďalej ponúka postoje a stanoviská významných medzinárodných organizácií, ktorých čiastkové závery sú neraz na Slovensku jednostranne prezentované na kritiku ľavicových, či sociálnych opatrení zo strany vlády. Ukážeme, že aj tieto, pravicovými apologétmi rešpektované inštitúcie, v poslednom období nielen upozorňujú, ale doslova bijú na poplach za posilnenie úlohy minimálnej mzdy v spoločnosti. Doterajší mzdový vývoj (nielen) vo vyspelom svete považujú za vážne riziko pre udržateľný hospodársky rast a zdravie národných, i globálnej ekonomiky.

Náš záver je, že ďalšie zvýšenie minimálnej mzdy pre rok 2016 nemôže byť ohrozením aktuálneho hospodárskeho vývoja, dokonca môže prispieť k jeho prehĺbeniu. Neexistuje opodstatnené a vysvetliteľné riziko, že by zvýšenie minimálnej mzdy v roku 2016 mohlo vo všeobecnosti ohroziť zamestnanosť. Neskrývame pritom, že je vhodné kombinovať toto opatrenie s ďalšími, ak sa majú znižovať príjmové (a majetkové) rozdiely, či ďalej znižovať nezamestnanosť. Ale našim kľúčovým cieľom bolo odpovedať na hrozbu, že práve zvýšenie minimálnej mzdy ohrozí zamestnanosť.

A odpovedáme: neohrozí.

„Žiadny podnik, ktorého existencia závisí od platenia miezd pod úrovňou serióznej mzdy, nemá právo pokračovať v tejto krajine. Pod serióznou mzdou mám na mysli viac, než len mzdu na prežitie. Myslím mzdu, ktorá zabezpečí dôstojný život.“ (F. D. Roosevelt, 1933)

Minimálna mzda – empirické zistenia kontra ideologické mýty (.PDF)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk