Hlavné menu

29.12.2014

Minimálna mzda v Nemecku aj pre Slovákov

Spolková republika Nemecko sa od 1. januára 2015 pridáva k členským štátom Európskej únie, ktoré majú zákonom stanovenú minimálnu mzdu (celkovo 21 z 28 ČŠ EÚ). Výška minimálnej mzdy je 8,50 €/hod. Minimálna mzda platí pre celé územie Nemecka a pre všetky sektory.
 

Zákon o minimálnej mzde umožňuje vláde prijať nariadenie, ktorým sa v prípade niektorých sektorov stanoví postupný harmonogram zvyšovania minimálnej mzdy. Už uzavreté sektorové kolektívne zmluvy s dohodnutou minimálnou mzdou pod úrovňou 8,50 €/hod. zostávajú v platnosti, avšak najneskôr od 1. 1. 2017 už musí aj táto minimálna mzda dosiahnuť celoštátnu úroveň. V tom čase bude pravdepodobne vyššia ako dnešných 8,50 €/hod.

Spomínaná úroveň minimálnej mzdy sa podľa zákona vzťahuje na všetkých pracujúcich na území SRN. A to bez ohľadu na to, či sú zamestnancami nemeckej, alebo zahraničnej firmy. Podľa nemeckých úradov musia minimálnu mzdu poberať i zahraniční pracovníci, aj keď sa na území Nemecka nachádzajú iba dočasne. Nemeckú minimálnu mzdu bude musieť od 1. 1. 2015 vyplácať svojim zamestnancom aj slovenská firma, ak ich vyšle na výkon práce do Nemecka, či dokonca v prípade, že v Nemecku budú vykonávať iba časť svojej práce. Pôjde napr. o pracovníkov v kamiónovej preprave i osobnej doprave.

Ak teda slovenská kamiónová firma bude vykonávať prepravu pre českého zákazníka, ale nakládka alebo vykládka tovaru sa uskutoční na území Nemecka, takýto pracovník musí poberať nemeckú minimálnu mzdu. To isté bude platiť pre slovenských zamestnávateľov, ktorí pridelia svojich zamestnancov nemeckej firme, resp. akejkoľvek firme vykonávajúcej činnosť na území Nemecka (spravidla tzv. pracovné agentúry).

Minimálna mzda musí byť vyplatená v čase dohodnutom v pracovnej zmluve, avšak najneskôr v posledný bankový deň mesiaca nasledujúcom po vykonaní práce. Takže napr. výplata za prácu v januári musí byť vyplatená najneskôr do konca februára.

Dodržiavanie tohto zákona bude kontrolovať colná správa. Nemeckým colným úradníkom bude musieť zástupca zamestnávateľa na požiadanie predložiť pracovné zmluvy pracovníkov vykonávajúcich činnosť na území Nemecka, ako aj všetky doklady preukazujúce vyplatenie nemeckej minimálnej mzdy. Zahraniční, a teda i slovenskí, zamestnávatelia musia od 1. 1. 2015 predložiť pred začatím výkonu prác svojich zamestnancov príslušnému úradu colnej správy informáciu obsahujúcu:

  • meno, priezvisko a dátum narodenia zamestnancov pracujúcich v Nemecku,
  • dátum začiatku a ukončenia ich prac. činnosti,
  • miesto výkonu ich prac. činnosti,
  • miesto v Nemecku, kde budú uložené ich pracovné zmluvy a doklady o vyplácaní minimálnej mzdy podľa nemeckého zákona,
  • meno, priezvisko, dátum narodenia a nemeckú adresu zodpovedného zástupcu firmy v Nemecku,
  • meno, priezvisko, dátum narodenia a nemeckú adresu osoby preberajúcej úradnú poštu, ak nejde o zástupcu v zmysle predošlého bodu.

Nemecké úrady budú preverovať vyplácanie minimálnej mzdy zahraničným pracovníkom aj v domovských krajinách ich zamestnávateľov. V prípade porušenia zákona hrozia firmám pokuty. Ak pokuta prekročí 2500 €, budú takéto firmy vylúčené z verejných tendrov. Zodpovednosť za dodržiavanie zákona pritom nemá len samotný zamestnávateľ, ale aj jeho obchodný partner v Nemecku.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odporúča všetkým firmám, ktorých zamestnanci pôsobia, alebo môžu pôsobiť aj na území SRN, aby sa o aktuálnej výške minimálnej mzdy informovali u nemeckých zamestnávateľských, prípadne odborových zväzov (ak ich sektorová kolektívna zmluva platí aj v r. 2015, môže zatiaľ určovať nižšiu sumu ako 8,50 €/hod.).

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk