Hlavné menu

07.10.2015

Minimálna mzda sa v budúcom roku opäť výrazne zvýši

Minimálna mzda bude v budúcom roku 405 eur. Rozhodla o tom vláda práve v deň, keď celý svet diskutuje o potrebe zlepšovania pracovných podmienok zamestnancov v rámci Svetového dňa za dôstojnú prácu. Po minuloročnom historicky najvyššom zvýšení minimálnej mzdy o 28 eur prichádza ďalšie.
 

V budúcom roku vzrastie minimálna mzda o 25 eur, čím sa zvýši zo súčasných 380 na 405 eur. „Som presvedčený, že minimálna mzda by mala rásť aj z toho dôvodu, že rastie produktivita práce. Slovensko nemôže a už ani nie je pre investorov zaujímavé len tým, že je tu lacná pracovná sila. Tu je aj kvalitná pracovná sila, ktorá tým, že dosahuje veľmi vysokú produktivitu práce, si zaslúži byť aj adekvátne odmenená," hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Dodáva, že odporúčania medzinárodných inštitúcií hovoria o tom, aby minimálna mzda dosahovala výšku 60 % priemernej. Slovensko ju v roku 2016 bude mať na úrovni okolo 51 %. V roku 2012 začínala SR na 45,53 %, v roku 2013 tvorila 45,9 %, v roku 2014 46,04 % a tento rok 50,1 %.

Zamestnanci odmeňovaní minimálnou mzdou si v budúcom roku prilepšia v čistom o takmer 16 eur. „To znamená, že rodina, kde obaja rodičia pracujú za minimálnu mzdu a starajú sa o dve deti, bude mať príjem približne 800 eur mesačne. Polepšia si tak každý mesiac o takmer 32 eur, čo ročne predstavuje viac ako jeden čistý mesačný príjem navyše,“ dopĺňa minister Richter. Takáto rodina sa zároveň vzdiali od hranice rizika chudoby, ktorá je podľa európskeho zisťovania 715 eur mesačne. V tomto roku je nad ňou o 53 eur.

Okrem zvyšovania odmeny za prácu je potrebné chrániť zamestnancov aj pred rizikovými pracovnými vzťahmi, ktoré im nezabezpečujú dostatočnú pracovno-právnu ochranu. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny preto ešte v roku 2014 pripravilo zmeny v agentúrnom zamestnávaní, ktoré platia od marca tohto roku. „Máme desaťtisíce ľudí na Slovensku, ktorí pracujú cez pracovné agentúry a bohužiaľ, mnohí sú konfrontovaní doslova zneužívaním ich práce,“ približuje minister práce Ján Richter.

Aby sa tak nedialo, zaviedol sa napríklad princíp spoločnej zodpovednosti užívateľského zamestnávateľa a agentúry za dodržiavanie porovnateľnej mzdy. „Je dôležité, aby mal agentúrny zamestnanec porovnateľnú mzdu ako kmeňový, ak obaja vykonávajú rovnakú alebo podobnú činnosť. Ak agentúrny zamestnanec nebude rovnako odmeňovaný, zodpovednosť za doplatenie rozdielu bude nielen na agentúre, ale aj na užívateľskom zamestnávateľovi,“ vysvetľuje Richter.

Zmenami sa upravilo aj trvanie dočasného pridelenia maximálne na dva roky, aby sa zabránilo zneužívaniu pridelenia na obchádzanie priameho vzťahu medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom. Vyriešila sa aj situácia, keď boli agentúrni zamestnanci pri strate zákazky prepustení zo dňa na deň. V súčasnosti plynie takémuto zamestnancovi pri predčasnom skončení pracovného pomeru zo strany agentúry výpovedná doba.

Významnú úlohu zohráva ministerstvo aj pri podpore zamestnávania znevýhodnených skupín ľudí. Rôznymi opatreniami a projektmi už zapojilo do pracovného procesu tisícky nezamestnaných a v podpore nepoľavuje. Najnovšie spustilo národný projekt „Praxou k zamestnaniu“, ktorý je určený pre mladých ľudí bez praxe. Cez projekt „Šanca na zamestnanie“ dáva priestor pre vytváranie pracovných miest vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pozorne sleduje postavenie zamestnancov a pomáha pri jeho vylepšovaní. Pri tvorbe legislatívy a opatrení kladie dôraz na sociálny dialóg a sociálny zmier.

Svetový deň za dôstojnú prácu si pripomíname 7.10. už od roku 2008, keď sa naplno prejavili dôsledky svetovej hospodárskej krízy aj na pracovnom trhu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk