Hlavné menu

15.11.2012

Minister bol čestným hosťom na konferencii Suverénny Maltézsky rád

Minister práce Ján Richter sa zúčastnil na medzinárodnej konferencii, ktorú zorganizovalo Veľvyslanectvo Zvrchovaného vojenského špitálskeho rádu svätého Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty.
 

Na októbrovom stretnutí s jeho excelenciou mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov v Slovenskej republike Francisom Martinom O´DONNELLom s potešením prijal jeho osobné pozvanie ako čestného hosťa na dnešné podujatie.

Na konferencii odborníci z rôznych krajín venovali pozornosť zaujímavým témam. Diskutovali okrem iného aj o histórii suverénneho Maltézskeho rádu, o riešení humanitárnych problémov, sociálnych, špitálnych a iných aktivitách rádu v strednej Európe, ale aj o problematike rómskeho etnika v celoeurópskom meradle

Minister Ján Richter v príhovore zdôraznil, že základným cieľom sociálnej politiky vlády Slovenskej republiky je vytvárať pre občanov také podmienky pre život, ktoré zabezpečia udržanie a rozvoj ľudských, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv a zdrojov smerujúcich k zabezpečeniu dôstojnej životnej úrovne každého človeka. Priority rezortu práce zadefinované v programovom vyhlásení vlády majú charakter zásadných zmien v riešení najpálčivejších problémov rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sa dotýkajú či už dôchodkového systému ako celku, sociálneho poistenia, zamestnanosti a ďalších. V tomto duchu ministerstvo práce preto nielen uvíta, ale bude nápomocné všetkým sociálnym aktivitám, ktorým sa Maltézsky rád venuje.

Zbor dobrovoľníkov Maltézskeho rádu na území Slovenskej republiky spolupracuje so subjektmi, ktoré vykonávajú sociálnu alebo zdravotnícku činnosť ako aj s orgánmi verejnej správy v súlade s ustanoveniami osobitných medzinárodných dohovorov uzavretých medzi Zvrchovaným rádom a vládou Slovenskej republiky a v súlade so slovenskou legislatívou. Charitatívnu činnosť vykonáva prostredníctvom svojich dobrovoľníkov v Bratislave, Nitre, Trenčíne, Košiciach, Kežmarku a v ich okolí.

Maltézsky rád si v roku 2013 pripomenie svoje 900. ročné jubileum, preto účastníci konferencie venovali pozornosť i charakteru rádu a jeho poslaniu do budúcnosti.

Stručný pohľad do histórie Rádu:

Rád vznikol pri nemocnici sv. Jána Krstiteľa v Jeruzaleme po dobytí mesta križiakmi v roku 1099 ako mníšske spoločenstvo. Po náboženskej stránke je Rád súčasťou katolíckej cirkvi.

Historické motto Rádu je „Ochrana viery a služba biednym“ („Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum“). Dnes je Zvrchovaný rád maltézskych rytierov ako nadnárodný subjekt aktívny najmä v oblasti zdravotníckej, sociálnej a humanitárnej pomoci v najširšom slova zmysle, bez ohľadu na rasovú a náboženskú príslušnosť jej recipientov, neopomínajúc pritom obranu ideálov kresťanstva.

Základným princípom činnosti Rádu je pomoc trpiacim a ochrana ľudskej dôstojnosti na základe kresťanskej solidarity. Z vecného hľadiska preto Rád svoju zvrchovanosť označuje len za nástroj svojej humanitárnej činnosti vo svete, ktorá je zásadne apolitická, nestranná a je výlučne podmienená ochotou miestnych vlád prijať pomoc Rádu.

Zvrchovaný rád maltézskych rytierov nemal na našom území pred r. 1989 svoje zastúpenie. V r. 1990 nadviazal diplomatické styky s Českou a Slovenskou Federatívnou republikou, diplomatické vzťahy medzi SR a Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov boli nadviazané 1. januára 1993.

Aktuálny stav vzťahov sa opiera o spoločné záujmy v oblasti sociálnej práce a čiastočne zdravotníctva na území Slovenska aj o záujem o spoluprácu v rámci niektorých projektov rozvojovej pomoci, ale zatiaľ nenapĺňa svoj potenciál ani nádeje vyjadrené v dvojstrannom politickom dialógu.

V októbri 2007 uskutočnila pracovnú návštevu ZRMR štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR E. Kršíková, počas ktorej sa stretla s veľmajstrom A. Bertiem a veľkým kancelárom J. P. Mazerym. Boli prerokované návrhy Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov na spoločné projekty so slovenskou vládou.

Zvrchovaný rád maltézskych rytierov má o.i. záujem o spoluprácu so SR pri organizovaní kurzov pre dobrovoľných spolupracovníkov, ktorá by umožnila využitie fondov EÚ.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk