Hlavné menu

15.11.2013

Minister ocenil detské domovy

Odovzdaním ceny ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyvrcholila 12. novembra t. r. medzinárodná konferencia Mosty v sociálnoprávnej ochrane. Každoročne ju organizuje Spoločnosť priateľov detí z detských domovov - Úsmev ako dar. Od roku 2005 je podujatie spojené s oceňovaním tých, ktorí pracujú v detských domovoch a takmer všetok svoj čas venujú výchove detí a starostlivosti o ne.
 

Návrhy na ocenenie starostlivo posúdila odborná komisia. Cena putovala z rúk ministra Jána Richtera Detskému domovu Ilava – Klobušice, Detskému domovu Škovránok Hnúšťa, Detskému domovu Snina, Detskému domovu Topoľčany a neštátnemu detskému domovu Centrum detí pri SLVS Senec. Domovy si ju zaslúžili za výrazný posun v plnení úloh vyplývajúcich z Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch, za mimoriadne priaznivý výsledok v oblasti výchovnej práce s deťmi, za zvlášť dobré výsledky v návrate detí do pôvodnej rodiny, či za iný spôsob zlepšenia kvality života detí.

Minister Ján Richter uviedol, že deti a rodinu by mal prepájať pomyselný most, pod filozofiou ktorého sa uskutočnil aj XIII. ročník medzinárodnej konferencie. „Rodina je nenahraditeľná a pre deti najdôležitejšia, je základnou stavebnicou formovania ich osobnosti. Ak zlyhajú základné ochranné faktory je dôležité, aby prišli ďalšie nástroje. Ak sa však nepodarí zabezpečiť náhradné riešenie rodiny, do hry vstupuje faktor detského domova,“ zdôraznil. Zároveň pripomenul, že je dôležité, aby deti žili v prirodzenom prostredí a detský domov by mal byť len dočasným riešením náhradnej starostlivosti pre dieťa. Na záver poďakoval všetkým oceneným za ich snahu a úsilie zlepšiť život detí v detských domovoch. Jeho vďaka patrila aj Spoločnosti priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar za pravidelné organizovanie takýchto stretnutí a za všetko, čo robia pre deti, ktoré sa nie vlastným pričinením dostali do tejto situácie.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk