Hlavné menu

28.11.2019

Minister sa poďakoval seniorom na celoslovenskom stretnutí

Ocenenie prínosu staršej generácie, nenahraditeľných znalostí a skúseností, poukázanie na rovnosť postavenia a dôstojnosť starších ľudí. Aj tieto témy a myšlienky rezonovali na tohtoročnom, v poradí už siedmom, celoslovenskom stretnutí seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
 

Viac ako 500 seniorov z celého Slovenska prijalo pozvanie na príjemné stretnutie v Nitre, ktoré zorganizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku. Medzi tých skôr narodených prišli viaceré významné osobnosti z verejného i politického života, okrem iných najmä premiér Peter Pellegrini. Ten vo svojom príhovore zdôraznil predovšetkým to, že si musíme neustále pripomínať, aký dlh máme voči generácii našich seniorov. „Málo sa hovorí o tom, čím si oni museli v priebehu posledných desaťročí všetkým prejsť, na rozdiel od mladej generácie, ktorá sa už narodila a dospela v demokratickom zriadení. Naši seniori sa museli vysporiadať s tými veľkými ponovembrovými zmenami. Preto je povinnosťou nás všetkých na Slovensku, aby sme im prejavovali patričnú úctu a naozaj sa im snažili pomôcť všade, kde treba,“ upozornil premiér.

Práve minister Ján Richter vyjadril potešenie, že ako najdlhšie slúžiaci minister spomedzi kolegov v Európskej únii má mimoriadnu príležitosť presadzovať už takmer osem rokov opatrenia na skvalitnenia života dôchodcov. Pripomenul, že sa podarilo realizovať viacero dobrých legislatívnych zmien, ktoré zásadne pomôžu seniorom. Ide najmä o zdvojnásobenie vianočného príspevku až do maximálnej sumy 200 eur či rozšírenie okruhu jeho poberateľov. „ Až približne 1,3 milióna seniorov poteší tohtoročný vianočný príspevok. Mojím osobným záujmom však je jeho prechod na 13-ty dôchodok. Vyviniem preto naďalej maximálne úsilie, aby ho slovenskí dôchodcovia v blízkej budúcnosti dostali v plnej výške svojho mesačného dôchodku,“ podčiarkol minister.

Pri bilancovaní vyzdvihol aj ďalšie prosociálne opatrenia, ktorými sú vyššia valorizácia dôchodkov od budúceho roka, zvýšenie opatrovateľského príspevku na úroveň minimálnej mzdy či zvýšenie spolufinancovania štátu v zariadeniach sociálnych služieb: „Napríklad pri najvyššom stupni odkázanosti to bude na budúci rok až 546 eur na osobu a mesiac,“ uviedol.

Na stretnutí vyjadril zároveň veľké uznanie a poďakovanie JDS a seniorským organizáciám, ktoré sú nápomocné pri riešení dôležitých tém. Pomáhajú svojimi podnetmi, postrehmi, názormi priamo z praxe pri koncipovaní zákonov v prospech staršej generácie. Jednotu dôchodcov na Slovensku minister Richter vníma ako jednu z najaktívnejších organizácií. „Môžeme povedať, že sa už veľa vecí v zlepšení života seniorov na Slovensku podarilo dosiahnuť, ale veľa úloh je ešte pred nami,“ súhlasne dodal predseda JDS Ján Lipiansky.

„Staršia generácia je pre nás nenahraditeľným zdrojom hodnôt, skúseností a poznania. Je preto našou morálnou povinnosťou ju nielen chrániť, ale aj podporovať pri zachovávaní dôstojných životných podmienok, “ zdôraznili v závere rovnako tak premiér Peter Pellegrini, ako aj minister práce Ján Richter s tým, že seniori budú v centre ich pozornosti neustále.

Súčasťou podujatia bolo aj oceňovanie za vynikajúce výsledky a obetavú prácu pre slovenských seniorov. Minister práce spolu s premiérom odovzdali ďakovné listy 9 oceneným nielen z Jednoty dôchodcov na Slovensku, ale aj z Fóra pre pomoc starším a Združenia kresťanských seniorov Slovenska.

Ocenení

Jednota dôchodcov na Slovensku

Anton Dobrodenka – športovec, aktívny člen Jednoty dôchodcov v obci Dulov okre Ilava. Mnohoročný úspešný bežec – účastník Celoslovenských športových hier a turizmu a tiež najúspešnejší športovec v Žiline. Od roku 2009 si vybojoval celkovo 10 zlatých, 4 strieborné a 5 bronzových medailí v bežeckých disciplínach, v hode granátom a v petangu. Nielen svojou pretekárskou činnosťou, ale aj organizačnými aktivitami v kruhu seniorov prispieva k pestovaniu zdravého životného štýlu.

Eva Šoóšová – z Veľkého Krtíša, popri svojej pedagogickej práci sa tvorivo zaujímala o dramatickú tvorbu a prekladom z maďarskej literatúry. Napísala veľký počet vlastných dramatizácií s didaktickým alebo kultúrno-historickým zameraním. Vďaka jej dramatickým dielam a ochotníckemu divadlu sa obyvatelia modrokamenského regiónu mohli v sugestívnej podobe bližšie oboznámiť s tvorbou jedného z majiteľov hradu, významného renesančnéo básnika Bálinta Balaššu. Svojou prekladateľskou a dramatickou tvorbou, ako aj publikačnou činnosťou pre regionálny týždenník Pokrok prispela ku kultúrno-osvetovému vkladu do spoločenského života regiónu Veľký Krtíš. Výrazne prispieva k zlepšeniu informovanosti seniorov a zároveň prezentuje rozmanité aktivity seniorských kolektívov.

Ján Matuško – predseda a zakladajúci člen ZO JDS Prakovce, neskôr funkcionár v okresnej organizácii JDS v Gelnici a od roku 2012 predseda krajskej organizácie JDS Košice. Jeho výborné organizačné schopnosti prispeli k bohatej rozmanitej činnosti organizácie ale aj nárastu členskej základne. Je uznávaným členom sociálnej komisie pri VÚC Košice, kde sa zasadzuje o riešenie mnohých otázok a problémov smerujúcich k seniorom. Od r. 2012 je členom predsedníctva ústredia JDS. Za viac ako dvadsaťročnú prácu v prospech JDS ale aj za občiansku angažovanosť získal viaceré ocenenia.

Ing. Miroslav Pazdziurko – zakladateľ a predseda ZO JDS obce Vrícko, neskôr predseda okresnej organizácie v Martine a podpredseda krajskej organizácie v Žiline. Obetavo organizuje rôzne aktivity seniorov aj v rámci okresu a kraja, okresné športové hry a ďalšie kultúrno-spoločenské podujatia. Za svoje aktivity bol ocenený mestom Martin ako dobrovoľník roka 2017 a v roku 2018 ústredím JDS vyznamenaním I. stupňa. Vďaka jeho spolupráci s ďalšími inštitúciami zabezpečuje úspešnú realizáciu Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020.

Realizačný štáb relácie RTVS – „Generácia – zlaté roky života“ - štáb pravidelnej televíznej relácie Generácia – zlaté roky života pripravuje už takmer desaťročie reláciu, ktorá sa venuje problematike života seniorov na Slovensku. Mapuje životné príbehy seniorov, ktorí vykonávali záslužnú prácu v produktívnom veku a aj v dôchodkovom veku sa venujú rôznym záujmovým činnostiam, dobrovoľníckej či verejnoprospešnej práci, kultúrno-spoločenským, vzdelávacím či turisticko-športovým aktivitám. Sú tak pozitívnym príkladom pre všetky vekové kategórie. Členovia JDS sledujú túto reláciu a vážia si ústretovosť jej tvorivého štábu, nakoľko pohotovo reaguje na mnohé podnety zo strany seniorov. Prináša aktuálne spoločenské tém, propaguje rôzne seniorske podujatia a svoje relácie tvorí na vysokej úrovni empatie, etiky a umeleckého vkusu. (Realizačný štáb tvoria: Vlasta Ruppeldtová – dramaturgička – preberie ocenenie, Tatiana Vallová – vedúca výrobného štábu, Ján Stračina – kameraman a režisér, Tomáš Vitek – kameraman a režisér, Marek Kupčo – režisér, Oľga Belešová – moderátorka).

Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Ing. Tibor Kepencay, PhD. - je členom ZKS, ktorý pôsobil 10 rokov v klube vo Svätom Jure, potom prešiel do novovzniknutého klubu v Bratislave – Petržalke. Ako člen kontrolnej komisie združenia sa podieľal na jej kontrolnej činnosti na celom území Slovenska. Ako riaditeľ Miestneho kultúrneho strediska a neskôr ako dôchodca sa výrazne zapojil do organizovania kultúrneho a spoločenského života v Dunajskej Lužnej. Je organizátorom aktivít činnosti klubu a k svojej 70-tke vydal knihu básní „Moje príležitostné“.

Eva Páleníková , z Dubnice nad Váhom - je dlhoročnou aktivistkou a zakladajúcou členkou tohto klubu. Je tiež podpredsedníčkou Územného centra ZKS pre Trenčiansky kraj. Pripravuje spoločenské a kultúre podujatia, zabezpečuje púte, prednášky a školenia. Je aktívna členka chrámového zboru. Prispieva k uspokojovaniu prirodzenej potreby rozvoja záujmov ale i vzťahov seniorov, ktoré sa odchodom do dôchodku výrazne redukujú.

Fórum pre pomoc starším

Ing. Štefan Bereš z klubu v Mýtnych Ludanoch - je veľkou oporou všetkým seniorom, ktorým pomáha pri vybavovaní záležitostí v oblastí ekonomickej i sociálnej. Každoročne organizuje rôzne kultúrno-spoločenské akcie, výlety, zájazdy a pod. Zároveň sa stará aj o pomoc pre bezvládnych starších občanov formou nákupov či ako sprievodca k lekárom. Organizuje prednášky pre seniorov zamerané na prevenciu zneužívania starších v rámci klubov okresu Levice.

Marta Valovičová - od roku 1980 nastúpila do piešťanského domu opatrovateľskej služby. Opatrovateľskej práci sa venuje už 37 rokov. 25 rokov je členkou Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami. V obci Banka zabezpečuje aktivity a činnosť klubu dôchodcov, ktorý z vlastnej iniciatívy založila, ktorý funguje pod jej vedením. Je ústretová a nápomocná každému, kto požiada o pomoc. Takmer celý život sa venuje starším občanom. Ako opatrovateľka pomáha, či už v domácnosti alebo v socializácii seniorov, aby udržiavali kontakty, nepodľahli samote, depresii a smútku. Zabezpečuje rôzne aktivity, ako výlety, besedy, návštevy kultúrnych podujatí. Práci so seniormi venuje všetok svoj čas.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk