Hlavné menu

13.10.2016

Minister predsedal Rade v Luxemburgu

Ochrana pracovníkov pred rakovinou, riešenia pre dlhodobo nezamestnaných, záruky pre mladých i nové zručnosti dominovali tematicky bohatému zasadnutiu ministrov práce, rodiny a sociálnych záležitostí v Luxemburgu pod taktovkou slovenského predsedníctva.
 

Rada ministrov, ktorej predsedal slovenský minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, sa zhodla na dlho očakávanej smernici o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci. „Táto dohoda je veľmi dôležitým krokom pre ďalší pokrok v oblasti ochrany pracovníkov. Smernicou riešime hlavnú príčinu úmrtí súvisiacich s prácou v Európskej únii. V najbližších 50 rokoch je vďaka nej možné zachrániť až 100 000 životov. Zároveň je dohoda veľkým úspechom slovenského predsedníctva, ktoré v rekordnom čase pripravilo návrh v podobe, ktorý získal širokú podporu,“ uviedol Ján Richter.

Za vynikajúci príklad úspešného odvetvového sociálneho dialógu považuje minister Richter dohodu o zosúladení podmienok pre zamestnávateľov a zamestnancov v rybolovnom hospodárstve podľa medzinárodného Dohovoru ILO z 2007. Rybárom má poskytnúť dôstojné pracovné a životné podmienky na palubách rybárskych plavidiel registrovaných pod vlajkou členského štátu EÚ, a to aj mimo vôd EÚ.

Počas pracovného obeda sa ministri venovali otázkam nezamestnanosti, a to najmä mladých a ľudí, ktorí sú bez práce viac ako 12 mesiacov. „Nezamestnanosť mladých je problematika, ktorá sa v našich programoch vyskytuje v posledných rokoch na popredných miestach. Jej význam nemožno podceňovať. Som rád, že aj vďaka európskej iniciatíve Záruka pre mladých ľudí sa podarilo za tri roky znížiť v Únii počet mladých nezamestnaných o 1,4 milióna,“ vyhlásil minister Richter.

Zaoberali sa tiež vykonávaním odporúčaní Rady o dlhodobej nezamestnanosti. Tá spolu s nezamestnanosťou mladých stále predstavuje najväčšiu výzvu pre trhy práce v európskej 28-čke. „Na žiadosť predsedníctva prezentovali Bulhari, Lotyši a Dáni reformy svojej aktívnej politiky trhu práce, vďaka ktorým úspešne znížili mieru dlhodobej nezamestnanosti. V prípade Dánska dokonca zabránili vzniku tohto negatívneho fenoménu, a to správne nastavenou politikou zamestnanosti,“ načrtol priebeh diskusií Ján Richter.

S nezamestnanosťou úzko súvisí aj agenda zručností, ktorej venovali ministri značnú časť diskusie. „Nielen technika, digitalizácia, ale aj ľudské zdroje musia reagovať na stále meniaci sa svet práce. Preto je táto nová agenda zručností taká dôležitá“, podčiarkol na záver rokovaní minister Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk