Hlavné menu

09.05.2014

Minister prevzal záštitu nad sympóziom

V dňoch 5.-7. mája 2014 sa v priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnilo medzinárodné sympózium zamerané na vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 

Podujatie bolo orientované na prezentáciu nových vedeckých poznatkov a postupov v oblasti BOZP a v príbuzných odboroch. Domáci a zahraniční odborníci upriamili pozornosť na výmenu skúseností z výsledkov vedeckej a odbornej činnosti BOZP a načrtnutie ďalších úloh rozvoja odboru BOZP z pohľadu celoživotného vzdelávania. Svojimi prednáškami zaujali popredné osobnosti zo Slovenska a zahraničia. Vzhľadom na interdisciplinárny charakter odboru Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci bolo sympózium prínosom nielen pre pedagogických pracovníkov, odborných technikov, pracovníkov inšpektorátov BOZP, ale aj pre výskumných pracovníkov, ktorí sú zamestnaní v oblasti hygieny práce a ochrany zdravia, ako aj pre študentov a doktorandov vzdelávajúcich sa v oblasti BOZP.

Minister Ján Richter vo svojom príhovore pripomenul, že vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je jedným zo základných pozitívnych faktorov ovplyvňujúcich implementovanie dôstojných pracovných podmienok a zlepšovanie kvality pracovného života, a teda na druhej strane účinným činiteľom na predchádzanie ľudskej bolesti a ekonomických strát, ktoré ruka v ruke sprevádzajú pracovné úrazy a choroby z povolania. „Je dlhodobou prioritou našej spoločnosti eliminovať tieto udalosti a zvyšovať úroveň ochrany bezpečnosti a zdravia zamestnancov na konkrétnych pracoviskách zamestnávateľov, a to aj prostredníctvom optimalizovania pracovných podmienok. Som rád, že môžem konštatovať pokračujúci pozitívny trend znižovania počtu pracovných úrazov v Slovenskej republike aj v roku 2013. Nepodarilo sa však znížiť počet smrteľných pracovných úrazov, keď v roku 2013 i v roku 2012 prišlo v práci o život rovnaký počet 53 zamestnancov. Nie je to prijateľný fakt, rovnako ako skutočnosť, že v Slovenskej republike približne 1 400 – 1 500 zamestnancov denne chýba na svojich pracoviskách z dôvodu pracovnej neschopnosti spôsobenej pracovnými úrazmi“, skonštatoval .

Pozornosť sústredil aj na kvalitu a úroveň ochrany života a zdravia zamestnancov a dôstojné pracovné podmienky, ktoré identifikujú kultúrnu, spoločenskú a tiež ekonomickú úroveň zamestnávateľov i našej spoločnosti ako celok. „Súčasne na pracoviskách slovenských zamestnávateľov je aj dnes priestor na zlepšovanie pracovných podmienok vrátane bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Aj preto v záujme ďalšieho sociálneho a ekonomického rozvoja je jednou z priorít vlády Slovenskej republiky aj táto oblasť spoločenských vzťahov a jej aktivity pri príprave legislatívy, podpore praktického uplatňovania bezpečných pracovných podmienok a na ten účel aj posilňovaní dozorných a poradenských aktivít inšpekcie práce,“ zdôraznil minister práce Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk