Hlavné menu

15.03.2019

Minister Richter pokračoval v lobingu za sídlo ELA na Rade EPSCO

Popri zasadnutí Rady EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti absolvoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter v Bruseli viacero bilaterálnych rokovaní. So svojimi kolegami hovoril najmä o našej kandidatúre na sídlo Európskeho orgánu práce.
 

Ešte pred piatkovou Radou, 14. 3. 2019, zorganizovalo Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli stretnutie veľvyslancov krajín EÚ, ktorí pôsobia v Bruseli. Prišlo naň okolo 60 diplomatov a zamestnancov inštitúcií Európskej únie. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter im prezentoval ponuku Slovenska, ktoré sa uchádza o sídlo novej európskej inštitúcie v Bratislave. „Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Považujeme za dôležité hovoriť so všetkými a vysvetľovať, prečo Slovensko prejavilo záujem o sídlo. Som presvedčený, že spĺňame všetky rámcové kritériá na sídlo Európskeho orgánu práce. Vieme ponúknuť budovu s výbornou dostupnosťou na diaľnicu, letisko, či iné dôležité dopravné uzly, bývanie, vzdelávanie, prístup na trh práce a sociálne zabezpečenie pre rodinných príslušníkov zamestnancov a mnoho iného,“ uviedol na úvod minister práce sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Poukázal aj na odborný profil, ktorý má naša krajina v oblasti pracovnej mobility. Veľvyslanci a diplomati členských štátov ocenili mimoriadne aktívny prístup ministerstva k propagácii kandidatúry.

Ponuku Slovenska v boji o sídlo ELA v Bratislave prezentoval minister Richter aj viacerým kolegom na bilaterálnych rokovaniach. Spolu so štátnym tajomníkom MPSVR SR Branislavom Ondrušom sa stretli s partnermi z Poľska, Maďarska, Estónska, Dánska, Francúzska, ale aj s našimi protikandidátmi z Bulharska a z Lotyšska.

Na zriadení Európskeho orgánu práce sa definitívne dohodli Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia 14. februára 2019. Jeho hlavným poslaním bude zlepšiť implementáciu práva EÚ v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia. Poskytovať bude napr. informácie občanom a podnikom o ich právach a povinnostiach pri mobilite, bude koordinovať spoluprácu medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o vykonávanie spoločných inšpekcií. Zároveň bude pôsobiť ako mediátor v cezhraničných sporoch medzi členskými štátmi.

Zasadnutie Rady ministrov práce sa nieslo najmä v znamení diskusie o prioritných opatreniach v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej politiky v tomto roku. Zástupcovia Európskej komisie na nej prezentovali Správy o krajinách na rok 2019. Ministri sa zhodli, že napriek pozitívnemu vývoju hospodárskej a sociálnej situácie v členských štátoch je potrebné inovovať systémy sociálnej ochrany a vytvárať kvalitné pracovné miesta s dôstojnými pracovnými podmienkami. Dynamiku pracovných trhov musí sprevádzať adekvátne investovanie do zvyšovania zručností pracovníkov, ktoré by im umožnili bezproblémovú adaptáciu na rýchlo meniacom sa trhu práce.

Diskutovali aj o budúcej podobe sociálneho modelu EÚ, ktorý musí odpovedať na vážne sociálne výzvy ako demografické zmeny, digitalizácia spoločnosti či dopyt po nových zručnostiach. Zhodli sa, že je potrebné posilňovať sociálnu dimenziu Európskej únie a zintenzívniť úsilie o vzájomné približovanie sa jednotlivých krajín. „Príliš veľké rozdiely v odmeňovaní a v dávkach medzi členskými štátmi, ale aj v rámci jednotlivých krajín, podkopávajú dôveru v európsky projekt ako taký. Práve preto dlhodobo presadzujem európske snahy o konvergenciu v sociálnej oblasti v rámci Únie. Európsky pilier sociálnych práv je naším spoločným záväzkom pracovať smerom k vyrovnávaniu existujúcich sociálnych nerovností naprieč Úniou,“ zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Z legislatívnych návrhov prerokovali ministri napr. nariadenie o zriadení Európskeho orgánu práce, smernicu o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb, smernicu o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom a smernicu o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach. Dotkli sa aj revízie nariadení o koordinácií systémov sociálneho zabezpečenia.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk