Hlavné menu

21.06.2018

Minister rokoval s eurokomisárkou o krátení dávok

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter sa pred rokovaním Rady Európskej únie pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti spotrebiteľa v Luxemburgu stretol s komisárkou pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen. Diskutovali najmä o návrhu nariadenia o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, ktorý neobsahuje indexáciu rodinných dávok a návrhu Komisie vytvoriť Európsky orgán práce.
 

Diskusiu vyvolal rakúsky vládny návrh zákona o prispôsobení výšky rodinných dávok podľa životných nákladov krajiny, kde má dieťa bydlisko. Snahy o zavedenie indexácie je možné badať aj v ďalších štyroch krajinách EÚ. Pri téme indexácie rodinných dávok zastáva slovenské ministerstvo práce jasný postoj. „Občania, ktorí riadne pracujú a platia odvody v jednom členskom štáte, musia mať nárok na rovnaké dávky pre seba a svoje rodiny v prípade, že žijú v zahraničí,“ hovorí minister Ján Richter. Komisia zopakovala svoje predchádzajúce stanovisko, že táto zásada je jasná a spravodlivá. „Práve preto som znepokojený so stále sa objavujúcimi snahami o krátenie detských prídavkov, či už na európskej alebo národnej úrovni v závislosti od miesta bydliska detí týchto pracovníkov. Je to ďalšia téma, ktorá môže rozdeľovať Európu na východnú a západnú, starú a novú alebo bohatú a menej bohatú,“ dodáva minister. Komisárka sa stotožnila s presvedčením ministra Jána Richtera, že nedávno schválený princíp rovnakej odmeny za prácu rovnakej hodnoty musí byť spätý aj s filozofiou rovnakých dávok za rovnaké odvody pre všetkých občanov EÚ.

Na stretnutí hovorili aj o Európskom orgáne práce, ktorý predstavila Európska komisia ako prioritný legislatívny návrh začiatkom tohtoročnej jari. Minister Ján Richter považuje úrad, ktorý má podporiť legálnu pracovnú mobilitu medzi členskými štátmi, za dobrý krok. „Slovensko nie je len štát, ktorého občania pracujú v iných štátoch Európskej únie, ale rovnako aj k nám chodia pracovníci zo zahraničia. Považujem za potrebné venovať zvýšenú pozornosť pracovnej mobilite a zabráneniu sociálneho a mzdového dampingu. Rovnako je nevyhnutné zintenzívniť spoluprácu národných orgánov inšpekcie práce, či sociálneho alebo zdravotného poistenia, aby nebolo možné vysielať ľudí pracovať „načierno“ tak, ako to bohužiaľ robia niektoré pracovné agentúry. Preto aj v tomto kontexte vítam iniciatívu Európskej komisie zriadiť úrad, ktorý bude informovať ľudí aj zamestnávateľov o ich právach a povinnostiach pri pracovnej cezhraničnej mobilite. Zároveň zlepší výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi, ktoré riešia sociálne zabezpečenie či kontrolu práce,“ informuje Ján Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk