Hlavné menu

02.12.2015

Minister rokoval so zástupcami SOZZaSS

Minister Ján Richter prijal zástupcov Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb. Predseda zväzu Anton Szalay na stretnutí ministrovi odovzdal petíciu s 20 424 podpismi, v ktorej sú formulované požiadavky na zlepšenie postavenia zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb.
 

Účastníci rokovania spoločne poukázali na skutočnosť, že bývalé vedenie MPSVR SR pod vedením Jozefa Mihála neriešilo systematicky problematiku sociálnych služieb a už vôbec nie otázky financovania a odmeňovania zamestnancov.

Ján Richter ubezpečil, že ministerstvo zavŕši prípravu systémových zmien v oblasti financovania sociálnych služieb už počas roka 2016. „V tíme s odborníkmi verejnej aj neverejnej sféry pripravujeme už pol roka nový zákon, ktorý prinesie úplne novú filozofiu sociálnych služieb, a teda financovanie podľa stupňa odkázanosti. Dnes dostávajú obce a mestá dotáciu od štátu 320 eur na lôžko bez ohľadu na to, v akom stave je klient. Väčšiu objektivitu dosiahneme najmä tým, že vo vyššej triede odkázanosti, bude zariadenie na ležiaceho klienta dostávať viac finančných prostriedkov ako na tzv. mobilného," skonštatoval minister. Doplnil, že potrebné bude aj zjednotenie posudkových činností do jednej inštitúcie, aby posudzovanie stupňov odkázanosti bolo objektívnejšie a jednotné.

V diskusií o systémových zmenách sa rokujúce strany zhodli aj na nevyhnutnosti novelizovať tarifné triedy na základe ktorých sú odmeňovaní zamestnanci v sociálnych službách, keďže súčasná stupnica už nereflektuje ani zvyšovanie minimálnej mzdy. Minister je dlhodobo stotožnený s tým, že zamestnanci v tejto oblasti nie sú adekvátne finančne ohodnotení.

Zároveň MPSVR SR spolu s MZ SR pokračuje v riešení otázky zvýšenia a zjednodušenia úhrady ošetrovateľských výkonov v zariadeniach sociálnych služieb zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Podľa informácií z Ministerstva zdravotníctva SR uzatvorilo zmluvy so zdravotnými poisťovňami o úhrade nákladov vybraných úkonov ošetrovateľskej starostlivosti doposiaľ 11 zariadení sociálnych služieb.

Minister v diskusií o finančných nárokoch pripomenul, že v roku 2003 sa zrealizovala fiškálna decentralizácia a sociálne služby sú financované na samosprávnom princípe z vlastných príjmov obcí a vyšších územných celkov, najmä z výnosov z dane z príjmov zo závislej činnosti. Upriamil pozornosť aj na spolufinancovanie sociálnych služieb zo strany štátu: „V roku 2012, keď sme prevzali vládu, predstavoval rozpočet ministerstva 35 mil. eur, v tomto roku to bolo už 78 mil. eur a pre rok 2016 sú plánované výdavky zo štátneho rozpočtu na sociálne služby vo výške viac ako 90 mil. eur, čo sú historicky najvýraznejšie navýšenia v tejto oblasti,“ zdôraznil.

Garanciu opätovného navýšenia rozpočtov samospráv pre rok 2016 dostal minister od jednotlivých krajov na poslednom spoločnom rokovaní. Celkový deklarovaný rozpočet je 206,3 mil. eur, čo je o vyše 8,2 mil. eur viac oproti roku 2015.

V roku 2014 išlo na financovanie verejných aj neverejných zariadení sociálnych služieb 192,7 mil. eur, vrátane mimoriadnej dotácie MPSVR SR vo výške 10 mil. eur. Na rok 2015 sú predpokladané konečné výdavky 198 mil. eur, čím bolo už v priebehu tohto roka zabezpečené zo strany VÚC navýšenie výdavkov.

Prítomní sa zároveň zhodli, že o to viac bude v budúcnosti potrebná aj dôslednejšia kontrola oprávnenosti a efektivity vynaložených nákladov zo strany jednotlivých zariadení, ktoré sú napokon hradené z verejných zdrojov, ale aj samotnými klientmi.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk