Hlavné menu

13.05.2020

Ministerstvo informuje o problematike obchodovania s deťmi

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch MPSVR (NKS) poukázalo na problematiku obchodovania s deťmi za účelom núteného sobáša. Napriek tomu, že ide o nelegálne konanie, trestný čin, detské sobáše nie sú, žiaľ, ani na Slovensku minulosťou. Preto ministerstvo prostredníctvom strediska pripravilo informačné materiály k tejto téme.
 

„Od minulého roka intenzívne riešime problematiku detských sobášov najmä v zasiahnutom regióne nitrianskeho kraja,“ hovorí riaditeľka spomínaného strediska Mária Vargová. V súčinnosti s ministerstvom vnútra v rámci expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi pripravili oba rezorty spoločný informačný materiál, letáčik s názvom“ Nútené detské sobáše ako forma obchodovania s ľuďmi“. Cieľom je aj týmto spôsobom upozorniť na rizikové faktory, ktoré by mohli viesť k obchodovaniu s deťmi, pretože pri posúdení najlepšieho záujmu dieťaťa musia byť rešpektované všetky jeho práva vyplývajúce z Dohovoru o právach dieťaťa.

Leták bude distribuovaný zatiaľ prostredníctvom online komunikácie a regionálnych koordinátorov ochrany detí pred násilím, neskôr sa distribúcia rozšíri do škôl a na miesta, kde sa stretáva najviac ľudí, tzv. komunikačného body. „ Náš odborný tím intenzívne pracuje na komplexnom materiáli, pričom po skončení opatrení v súvislosti s COVID-19 plánujeme aj realizáciu multidisciplinárnych stretnutí na túto tému,“ dodáva riaditeľka strediska Mária Vargová.

MPSVR bude aj naďalej všetkými možnými komunikačnými, vzdelávacími, preventívnymi aktivitami a prostriedkami upozorňovať na obchodovanie s deťmi na Slovensku, a zároveň vyzývať verejnosť k aktívnej spolupráci a všímavosti prostredníctvom koordinačného strediska. Že nejde o zanedbateľný problém svedčia aj štatistické údaje za uplynulé roky. Od roku 2015 bolo na Slovensku odhalených viac ako 12 prípadov obchodovania s deťmi za účelom núteného sobáša. Obeťou detských sobášov sú už 12-ročné dievčatá.

Pripomíname, že NKS je gestorom Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, ktorej aktualizácia bola schválená vládou SR uznesením č. 632 z 18. 12.2019. Jednou z úloh stratégie je vytvorenie národného koordinačného rámca pre riešenie násilia páchaného na deťoch a rozvíjanie koordinačného mechanizmu ochrany detí pred násilím na miestnej a regionálnej úrovni. V rámci toho bola vytvorená pracovná pozícia koordinátora ochrany detí pred násilím prostredníctvom Národného projektu „Podpora ochrany detí pred násilím“. V súčasnosti pôsobí v 46 okresov už 55 takýchto koordinátorov. „Medzi ich základné činnosti patrí vytváranie podmienok pre vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií medzi orgánmi štátnej správy, Policajným zborom, školami, školskými zariadeniami, obcami, vyššími územnými celkami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a ďalšími subjektmi, ktoré pôsobia v oblasti ochrany detí pred násilím na regionálnej úrovni, s presahom na národnú prostredníctvom nášho strediska,“ zdôrazňuje Mária Vargová. Zabezpečované je prirodzene aj adekvátne a cielené vzdelávanie zamestnancov týchto subjektov a analýza výskytu násilia.

„Úlohou koordinácie je nadväzovanie funkčných kontaktov, výmena informácií, utváranie celkového obrazu možných ohrození dieťaťa a jeho rodiny a nastavovanie mechanizmov účinnej a včasnej pomoci dieťaťu ohrozenému násilím. V súvislosti s uvedenými činnosťami koordinátorov ochrany detí pred násilím bola riešená aj problematika spomínaných nútených sobášov,“ uzatvára riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch MPSVR Mária Vargová. Prostredníctvom strediska sú návrhy systémových opatrení pravidelne prerokované s príslušnými rezortmi na národnej úrovni.

Nútené sobáše - leták (.PDF)
Nútené sobáše - brožúra (.PDF)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk