Hlavné menu

10.07.2017

Ministerstvo kontrolovalo denné stacionáre

Približne 90 % z kontrolovaných denných stacionárov nespĺňa zákonné podmienky. Zistili to zamestnanci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorí navštívili 121 stacionárov prevažne v Prešovskom a v Košickom kraji. Zariadeniam, kde boli odhalené závažné porušenia, rezort vypovie zmluvy.
 

Ministerstvo preverovalo koncom mája a koncom júna dodržiavanie zákonných podmienok v 121 denných stacionároch, pričom 14 z nich skontrolovali opakovane. Celkovo na Slovensku pôsobí 381 takýchto zariadení. Výsledky potvrdili podozrenia ministerstva, že pri ich prevádzke dochádza aj k porušovaniu zákona. „Najčastejšie denné stacionáre nespĺňajú priestorové, hygienické a personálne štandardy. Drvivá väčšina stacionárov nespĺňa podmienku bezbariérovosti, čo považujeme za vážny problém, pretože sú to zariadenia, ktoré sú určené pre osoby odkázané na pomoc iných ľudí a predpokladá sa u nich obmedzená pohybová schopnosť,“ informuje štátny tajomník ministerstva Branislav Ondruš.

Monitoring odhalil aj falšovanie dochádzky klientov. Z celkového počtu 2 800 zazmluvnených ich počas kontrol bolo v zariadeniach prítomných len 537. Na jedno miesto v zariadení pritom posiela štát mesačne 184 eur. „Máme prípady, keď naši pracovníci opakovane navštívili denný stacionár a zistili, že človek, ktorý nebol počas ich prvej návštevy v stacionári, o mesiac neskôr bol vykázaný ako prítomný presne v ten istý deň," približuje Ondruš. Dodáva, že mnohé stacionáre si neplnia ani povinnosť poskytovať klientom stravu či sociálne poradenstvo. Problémové sa ukazuje aj posudzovanie nároku na pobyt v zariadení sociálnych služieb. „V mnohých prípadoch sme zistili, že rozhodnutia o odkázanosti boli vydávané v jeden deň. Napríklad 30 ľudí sa stalo odkázanými v priebehu jedného dňa. Ešte závažnejšie je, že v priebehu mesiaca boli všetci klienti jedného stacionára preposúdení na vyšší stupeň odkázanosti, čo súvisí aj so zmenou legislatívy začiatkom tohto roku," dopĺňa štátny tajomník.

Na základe zistení ministerstvo vypovie zariadeniam, pri ktorých boli odhalené závažné porušenia, zmluvy. Zároveň podá návrh na ich výmaz z registra poskytovateľov. „Budeme žiadať aj vrátenie finančných prostriedkov. Dokonca v niektorých prípadoch, napríklad týkajúcich sa falšovania dochádzky, podáme aj podnety na prokuratúru pre podozrenia zo subvenčného podvodu," uzatvára Ondruš. Plánuje tiež zorganizovať stretnutia so zástupcami samosprávnych krajov, aby sa dohodli na zintenzívnení kontrol.

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Zároveň sa v ňom poskytuje sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a stravovanie. Popritom denný stacionár zabezpečuje rozvoj pracovných zručností a záujmovú činnosť.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk