Hlavné menu

23.05.2014

Ministerstvo ocenilo ústretových zamestnávateľov

Človek, ktorý má zázemie v rodine aj v práci, dosahuje lepšie výsledky a je prínosom pre firmu a celú spoločnosť. Zhodli sa na tom účastníci Fóra „Firma 21. storočia – Zamestnávateľ ústretový k rodine“.
 

Zosúlaďovanie rodinného, súkromného a pracovného života je základným pilierom európskych politík zamestnanosti, rodovej rovnosti, ako aj riešenia demografických dopadov. Aj preto Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pravidelne oceňuje zamestnávateľov, ktorí nad rámec zákona vychádzajú v ústrety svojim zamestnancom. Súťaž sa stala príkladom „dobrej praxe“ a vytvorila priestor pre výmenu skúseností. Prioritou pre aktuálny, 12. ročník, bola téma: Zastúpenie žien v manažmente a v oblasti podpory rodiny.

Organizátori podujatia považujú za dôležité, aby sa o téme diskutovalo v rámci odbornej i širokej verejnosti, ako aj v rámci vzájomného dialógu medzi štátom a firmami. Cieľom je prirodzeným spôsobom dostať otázku zázemia jednotlivca v rodine, ale aj v zamestnaní, do povedomia celej spoločnosti.

Záštitu nad podujatím prevzal štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Burian. „Zosúladenie rodinného, osobného a pracovného života podľa individuálnych predstáv považujem za základný predpoklad spokojnosti každého ekonomicky aktívneho človeka. Ako sa ukazuje, spokojní a motivovaní zamestnanci sú pre firmu najväčším kapitálom, preto je táto agenda prospešná nielen pre spoločnosť, ale aj ekonomiku,“ uviedol štátny tajomník.

Podujatie zorganizovali Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Nezisková organizácia Srdce Slovenska.

Ocenení zamestnávatelia:

I. kategória - oblasť podpory rodiny a zosúladenia rodinného a pracovného života

1. miesto - firma Lenovo Slovakia, s.r.o.

 • za uplatňovanie work /life balance ako kritéria úspešnosti v práci - využívanie KPI /key performance indicator/
 • za poskytovanie komplexných poradenských „zosúladovacích“ služieb -Human Dynamic
 • za samozrejmú ústretovosť voči požiadavkám na flexibilitu po návrate z MD/RD
 • za firemnú kultúru podporujúcu rodovú diverzitu a leadership
 • za finančný benefit pri narodení dieťaťa a uzavretí manželstva-322 eur
 • za podporu otcovstva-tri dni plateného voľna navyše pre otcov, ktorým sa narodilo dieťa

2. miesto - Heineken Slovensko a.s.

 • za podnikové jasle, podnikovú škôlku, prednostné príjmanie detí zamestnancov/kýň do MS v BA
 • za smernicu „Rodičovský kódex“ -zvýhodnenie osamelých rodičov pri rozhodovaní o rozviazaní prac. pomeru
 • za záruku úpravy pracovného času pre tehotné ženy, ženy aj mužov trvale sa starajúcich o deti do 15 rokov


2. kategória - oblasť podpory rodovej rovnosti a rodovo vyváženého zastúpenia žien v manažmente

1. miesto - Accenture Slovensko

 • za detský kútik pre deti zamestnancov/zamestnankýň s dennou prevádzkou od 14.00-do 19.00, opatera s pedagogogickým vzdelaním, detské sprchy + toalety
 • za materský bonus do výšky 4 násobku mesačného platu
 • za globálny program na podporu žien v rozvoji ich kariéry -„Definuj úspech svojim spôsobom“
 • za firemný Women CluB


2. miesto - Camfil, s.r.o.

 • za projekt Camfil/Kód základných hodnôt- rešpektovanie rôznorodosti, BOZP, talentu, životnej rovnováhy, výkonu
 • za internú politiku zameranú proti obťažovaniu na pracovisku
 • za flexibilný pracovný čas pre všetkých, ako aj za špeciálne pracovné podmienky pre ženy po návrate z RD


Špeciálne ocenenie: za podporu viacnásobne znevýhodnených žien v podmienkach „malej firmy“ /chránenej dielne

Wellnea s.r.o.
Chránená dielňa / s „podnikovou“ škôlkou a jasľami.../, ktorá zamestnáva 8 viacnásobne znevýhodnených žien /zdravotne postihnuté, absolventky bez praxe, ženy v preddôchodkovom veku, na/po MD/RD.../. Okrem toho CHD založila dcérsku spoločnosť, kde zamestnáva výhradne matky po materskej dovolenke a občianske združenie, ktoré pomáha hľadať si prácu znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk