Hlavné menu

04.12.2013

Ministerstvo podporuje aktívne starnutie

Vláda SR schválila v stredu, 4.12.2013, Národný program aktívneho starnutia na roky 2014–2020. Tento komplexný dokument zahŕňa opatrenia na podporu aktívneho starnutia ľudí vo veku nad 50 rokov. Jednou z priorít národného programu je podpora zamestnanosti a zamestnateľnosti starších ľudí.
 

Práve oni sú jednou z ohrozených skupín na trhu práce, čo môže v budúcnosti negatívne ovplyvniť vývoj našej spoločnosti.V dôsledku starnutia populácie bude v roku 2050 chýbať na Slovensku 21% pracovnej sily. Zamestnávatelia by sa už teraz mali snažiť vytvárať vhodné podmienky na prácu starnúcej populácie a motivovať starších zamestnancov k čo najdlhšiemu zotrvaniu v pracovnom živote. „Bude podporovať zamestnávanie starších ľudí napr. prostredníctvom intenzívnych vzdelávacích kurzov zameraných na prácu s internetom, motivovaním zamestnávateľov vytvárať „delené“ pracovné miesta pre starších ľudí či podporou nových foriem zamestnania tejto kategórie občanov,“ priblížil minister Richter.

Dôležitým cieľom programu je zváženie možnosti zavedenia postupného odchodu do dôchodku a garantovanie adekvátneho príjmu v starobe. Ministerstvo práce pripraví zmenu zákona o sociálnom poistení, ktorou ustanoví minimálny dôchodok. Ten zabezpečí ekonomicky aktívnym ľuďom, aby sa po odchode do dôchodku neocitli v systéme sociálnej pomoci. Taktiež plánujeme zanalyzovať možnosti zavedenia novej dávky pre ľudí v preddôchodkovom veku, ktorá by bola poskytovaná z doplnkového dôchodkového sporenia, tzv. tretieho pilieru.

Úlohou ministerstva je tiež zabezpečiť dostupnosť, kvalitu a finančnú udržateľnosť sociálnych služieb. Pokračujeme napr. v transformácii veľkokapacitných zariadení sociálnych služieb na komornejšie zariadenia, ktoré sú viac orientované na potreby konkrétnych klientov. Zároveň podporujeme rozvoj sociálnej rehabilitácie v domácej starostlivosti, aby si ľudia čo najdlhšie udržali nezávislý spôsob života.

Národný program aktívneho starnutia zahŕňa množstvo ďalších opatrení podporujúcich zdravé starnutie a aktívne zapojenie starších ľudí do spoločnosti a v neposlednom rade ich chránia pred zlým zaobchádzaním. Ide o prvý národný dokument, ktorý uznáva problematiku aktívneho starnutia ako národnú politiku.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk