Hlavné menu

25.09.2012

Ministerstvo pokračuje v riešení rodovej nerovnosti

Minister práce Ján Richter a štátny tajomník Jozef Burian sa zúčastnili na dnešnom zasadnutí Výboru pre rodovú rovnosť.
 

Minister Ján Richter, ako predseda tohto výboru, dúfa, že výsledky práce odborných pracovných skupín pomôžu nastaviť stratégie a politiky s ohľadom na potreby a záujem žien i mužov na Slovensku. „Tento výbor má veľký význam a bol by som rád, keby sa výsledky jeho práce odzrkadlili v priaznivejšom stave rodovej rovnosti na Slovensku“ - skonštatoval.

Podľa minuloročnej výročnej správy o stave rodovej rovnosti, na Slovensku naďalej pretrvávajú nerovnosti medzi pohlaviami takmer vo všetkých sférach súkromného a verejného života. Aj napriek istému pokroku v oblasti rovnosti môžeme konštatovať, že ženy sú na Slovensku vystavené diskriminácii v oveľa vyššej miere ako muži. Ženy nie sú diskriminované len z dôvodu veku, či zdravotného stavu, ale aj na základe materských povinností.

Výrazné rozdiely pretrvávajú v platovom ohodnotení žien a mužov. Rodový mzdový rozdiel sa stabilne pohybuje nad 20 %, a to aj napriek vyššej vzdelanostnej úrovni slovenských žien. Tieto platové rozdiely majú vplyv aj na zabezpečenie mužov a žien v dôchodkovom veku. Životný štandard žien v penzijnom veku sa výrazne znižuje a posilňuje sa feminizácia chudoby v tejto vekovej kategórii.

Vážnym problémom ostáva násilie páchané na ženách a domáce násilie, ktoré je aj napriek viacerým priaznivým legislatívnym úpravám stále aktuálnym problémom.

Aj na základe týchto zistení ostáva naďalej prioritným cieľom Výboru pre rodovú rovnosť zrovnoprávňovanie mužov a žien v našej spoločnosti. A to napríklad zvyšovaním zamestnanosti žien, znižovaním rozdielu mzdového ohodnotenia žien a mužov či podporou prevencie a eliminácie násilia na ženách a v rodinách.

Výbor pre rodovú rovnosť je stály výbor novej Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Výbor bol vytvorený na svojom konštitutívnom zasadnutí 20.6.2011, kedy prijal návrh štatútu.

Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť ( uznesenie č. 158/2011 z 2. 3. 2011 ) je jedným z troch poradných výborov vlády SR, zakotvených v kompetenčnom zákone.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk