Hlavné menu

12.09.2012

Ministerstvo práce pokračuje v udeľovaní ocenení Sociálny čin roka

Súčasná právna úprava posilňuje zodpovednosť a samostatnosť obcí pri ich správe a riadení v záujme miestneho obyvateľstva a uspokojovania potrieb svojich obyvateľov, preto sa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky rozhodlo pokračovať v súťaži „Sociálny čin roka“, ktorá je zároveň aj motiváciou pre skvalitňovanie sociálnych služieb. Udeľovanie týchto ocenení sa stretáva s priaznivým ohlasom.
 

Témou tohto ročníka je zviditeľnenie a podpora aktivít pre starších ľudí so zameraním na sociálne služby. Koná sa tak v kontinuite s implementáciou cieľov Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012.

Ocenené budú subjekty vykonávajúce sociálne služby a sociálnu prácu, ktoré vytvárajú podmienky na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb starších občanov alebo na riešenie nepriaznivej životnej situácie tých, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby. Prihliadať sa bude predovšetkým na kreativitu, efektivitu a zameranie aktivít, ako aj na kvalitu poskytovanej sociálnej služby a jej vplyv na zlepšenie životnej situácie občanov.

Návrh na ocenenie musí byť podaný do 5. novembra 2012 a môže ho podať obec, fyzická osoba, občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia, štátna organizácia, štátny orgán, vyšší územný celok, podnikateľský subjekt alebo cirkevná organizácia na e-mailovú adresu: jana.kostanjevcova@employment.gov.sk

Bližšie informácie o podmienkach súťaže sú uverejnené na webovom sídle MPSVR SR www.employment.gov.sk , kde nájdete kritériá, prihlášku a postup ako podať návrh na ocenenie.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk