Hlavné menu

25.10.2013

Ministerstvo vykonáva dohľad v Seniorcentre v Bratislave

MPSVR SR vykonáva v Seniorcentre na Podjavorinskej ulici v Bratislave dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb v súlade s § 98 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
 

Ministerstvo realizuje dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb na základe toho, že Mestská časť Bratislava – Staré mesto, ako zriaďovateľ Seniorcentra, nereagovala na žiadosť ministerstva o poskytnutie stanovísk. Tie sa týkali prešetrenia podaní, ktoré ministerstvu adresovali občania, ale aj samotní zamestnanci Seniorcentra. Podnety boli z oblasti pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, počtu odborných zamestnancov v zariadení, hygieny, pitného režimu a pod.

Dohľad, ktorý vykonávajú zamestnanci ministerstva, je zameraný na preverenie dodržiavania zákona o sociálnych službách a všeobecne záväzných právnych predpisov pri poskytovaní sociálnej služby a spôsobe jej vykonávania najmä z hľadiska dodržiavania základných ľudských práv a slobôd, ďalej na uzatváranie zmlúv o poskytovaní sociálnej služby, ale aj na dodržiavanie záväzkov zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, to všetko v období od 01. 08. 2012 do 30. 09. 2013.

Vzhľadom na skutočnosť, že dohľad naďalej trvá, podrobnejšie informácie poskytneme po jeho ukončení.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk