Hlavné menu

01.09.2016

Minister diskutoval v Európskom parlamente

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter predstavil v Európskom parlamente priority slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rodovej rovnosti. Európskym poslancom počas vypočúvania zodpovedal desiatky otázok.
 

V stredu, 31. 8. 2016, informoval minister Ján Richter Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci o programových prioritách rezortu práce počas predsedníctva SR v Rade Európskej únie. „Slovenské predsedníctvo má veľmi veľa priorít, ktoré sa týkajú politiky zamestnanosti, a to vo viacerých oblastiach, nielen znevýhodnených mladých ľudí, dlhodobo evidovaných nezamestnaných, ale reaguje aj na mnohé civilizačné zmeny, ktoré prináša napríklad digitalizácia, robotizácia a nové technológie. Týmto smerom sme zamerali aj naše prvé neformálne stretnutie ministrov práce, ktoré bolo v Bratislave," povedal.

Europoslanci ocenili, že slovenská strana ponúka niektoré veci aj nad rámec legislatívnych návrhov a ku každej téme bude organizovať samostatnú konferenciu za účasti sociálnych partnerov. Od ministra chceli vedieť najmä to, ako prispeje slovenské predsedníctvo k riešeniu vysokej nezamestnanosti mladých a dlhodobo nezamestnaných. „V októbri očakávame správu Európskej komisie, ktorá by mala zhodnotiť uplatňovanie záruk pre mladých a na ňu nadväzujúcu iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Tieto programy vnímame pozitívne, keďže sami máme dobré skúsenosti s ich realizáciou, čo sa prejavilo znížením počtu mladých ľudí bez práce. Aj preto podporíme pokračovanie iniciatívy aj po roku 2016,“ dodal.

Minister práce, sociálny vecí a rodiny Ján Richter vystúpil aj vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť. Hovoril aj o prevencii týrania žien, o zvýšení zamestnanosti žien a o znižovaní ich chudoby. Európskych poslancov zaujímal postoj Slovenska k oblastiam, ktoré v EÚ dlhodobo stagnujú, ako napríklad zastúpenie žien v orgánoch obchodných spoločností. „Dlhé roky táto otázka stojí. Ponúkol som niektoré riešenia, ktoré by túto záležitosť mohli posunúť ďalej. Slovensko sa bude musieť počas svojho predsedníctva vyrovnať s touto otázkou a urobí všetko preto, aby nastal posun aj v oblastiach, ktoré stagnujú,“ ubezpečil poslancov.

Veľký záujem v obidvoch výboroch vyvolala téma zosúlaďovania pracovného a rodinného života. K nej pripravuje ministerstvo počas predsedníctva odbornú konferenciu. Experti budú okrem iného skúmať možnosti modernizácie existujúcej legislatívy tak, aby zohľadňovala meniace sa spôsoby organizácie práce a nové trendy na trhu práce. „Očakávame, že konferencia vytvorí platformu pre zdielanie znalostí a skúseností medzi EÚ a členskými štátmi, ako aj mimovládnymi organizáciami, odborníkmi a odborníčkami a sociálnymi partnermi. Som presvedčený, že zhrnutie poznatkov z diskusie bude veľkým prínosom pre Komisiu pri príprave balíka dokumentov v rámci iniciatívy „Nový začiatok riešenia problémov rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, pred ktorými stoja pracujúce rodiny“, doplnil Ján Richter.

Diskusie, na ktorých sa minister zúčastnil, sú štandardnou súčasťou predsedníckych povinností členských krajín predsedajúcich v Rade EÚ. „Bol by som rád, keby sme v decembri, keď budeme hodnotiť celé naše účinkovanie, povedali, že nenastal len posun v niektorých otázkach, ale že sme tú-ktorú problematiku aj uzatvorili a po rozhodnutí európskych inštitúcií bude možné naštartovať proces realizácie či už vo forme smerníc alebo iných legislatívnych nástrojov na národnej úrovni," povedal po vypočutiach, resp. tzv. híringoch Ján Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk