Hlavné menu

16.05.2014

Ministri podpísali memorandum o spolupráci

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter a minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič podpísali memorandum o spolupráci pri zabezpečovaní systémových zmien v príprave ľudských zdrojov pre trh práce.
 

Podpis memoranda je aktuálnou reakciou na skutočnosť, že vláda v stredu, 14.5.2014, schválila operačný program Ľudské zdroje pre oblasti vzdelávania a zamestnanosti.

Memorandum je potvrdením úzkej spolupráce oboch rezortov pri riešení systémových zmien, ktorých prioritou je zosúladenie dopytu na trhu práce so systémom vzdelávania. Kľúčovými celoštátnymi nástrojmi pre monitorovanie a prognózovanie potrieb zamestnávateľov na kvalifikovaných pracovníkov sú Národná sústava povolaní a Národná sústava kvalifikácií.

Úzka spolupráca ministerstiev, zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov je zárukou intenzívneho riešenia aktuálnych otázok trhu práce, ale i efektívnej realizácie spoločného programu „Záruky pre mladých“.

Pre zvýšenie účinnosti vzájomnej spolupráce, ako aj vylúčenie izolovaných, neefektívnych a nekoordinovaných postupov mimo rámca dohodnutého partnerstva, vytvárajú MPSVR SR a MŠVVŠ SR „Koordinačný výbor“. Ten bude dozerať na dodržiavanie princípov partnerstva zúčastnených subjektov a zosúladenie ich pracovných postupov pri plnení úloh v oblastiach definovaných v memorande.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk