Hlavné menu

28.11.2017

Monitoring v denných stacionároch pokračuje

Pracovníci MPSVR SR zrealizovali v septembri ďalší z monitoringov denných stacionárov. Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch, o ktorých sme pred časom informovali, aj teraz sa vyskytli určité varovné signály. Podľa nich mnohé z denných stacionárov nespĺňajú zákonné podmienky a dochádza k zneužívaniu financií, ktoré im zo zákona poskytuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.
 

Monitoringy sa uskutočnili prevažne v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji preto, lebo práve v týchto dvoch krajoch bol za posledné 2 roky enormný nárast denných stacionárov. V Prešovskom kraji bolo v roku 2015 zazmluvnených 1722 miest a v roku 2017 toto číslo vzrástlo až na 4342. Analogicky v Košickom kraji bolo pred 2 rokmi zazmluvnených 389 miest oproti aktuálnym 2000.

Celkovo v roku 2017 preverovali odborní pracovníci dodržiavanie zákonných podmienok v 186 denných stacionároch, pričom v 29 boli kontroly opakované. Výsledky monitoringu potvrdili podozrenia ministerstva o porušovaní zákona. Drvivá väčšina zo spomínaných zariadení nespĺňa podmienku bezbariérovosti. Monitoring taktiež odhalil aj falšovanie dochádzky klientov. Z celkového počtu 5409 zazmluvnených miest bolo v denných stacionároch aktuálne prítomných len 1258 klientov.

Viaceré denné stacionáre si neplnia ani zákonom stanovenú povinnosť poskytovať klientom stravu či sociálne poradenstvo. Problémové sa ukazuje aj posudzovanie nároku na pobyt v zariadení sociálnych služieb. „V mnohých prípadoch sme zistili, že rozhodnutia o odkázanosti boli vydávané v jeden deň. Napríklad 30 ľudí sa stalo odkázanými v priebehu jedného dňa," ilustruje štátny tajomník Branislav Ondruš.

Na základe monitoringu ministerstvo práce v jednom prípade odstúpilo od zmluvy o financovaní denného stacionára, 10 zmlúv rezort vypovedal a v 23 prípadoch ministerstvo podpísalo dodatok k uzatvoreným zmluvám.

Rezort bude naďalej sledovať účelnosť, hospodárnosť a efektívnosť vynakladania štátnych financií, ako aj to, či stacionáre plnia podmienky zákona o sociálnych službách. „ Verím, že takto vytvoríme dostatočné finančné prostriedky , aby sme rýchlejšie zvyšovali príspevky na ambulantné sociálne služby, než na pobytové sociálne služby,“ hovorí Branislav Ondruš.
Rezort práce plánuje pre budúci rok navýšiť výdavky na sociálne služby o 40 – 50 miliónov eur, celkove by to malo predstavovať 140-150 miliónov eur.

"Od budúceho roka budeme financovať miesta v zariadeniach sociálnych služieb do istej miery aj vyššími sumami, ktoré sa budú odvíjať od stupňa odkázanosti. V prípade vyššej odkázanosti budú denné stacionáre dostávať viac ako doteraz, v nižších stupňoch odkázanosti budú príspevky nižšie," vysvetľuje štátny tajomník rezortu práce.

Každý nasledujúci rok bude vláda vydávať nariadenie, ktorým stanoví aktuálne výšky príspevkov na príslušný rok. V súčasnosti platí jedna výška pre pobytové a druhá pre ambulantné služby.

Denný stacionár má podľa zákona o sociálnych službách svojim klientom poskytovať sociálne poradenstvo, rehabilitáciu, stravovanie, či zabezpečovať sociálnu terapiu a záujmovú činnosť.

Celkovo na Slovensku funguje 381 verejných i neverejných denných stacionárov s počtom zazmluvnených miest pre 9342 odkázaných ľudí, čo je oproti roku 2015 nárast o 6173 miest.

Markantné nedostatky a porušenie zákona boli zaznamenané v dennom stacionári Kvakovce, Slovenská Kajňa, resp. Žalobín. Monitoring však ukázal aj pozitívne príklady, napríklad neziskovú organizáciu Betácia Lipany, Opál v Prešove alebo denný stacionár Animus Janov.

Prezentácia (.PDF)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk