Hlavné menu

12.12.2013

MPSVR SR uloží bratislavskému Seniorcentru pokutu.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ukončilo v Seniorcentre na Podjavorinskej ulici v Bratislave výkon dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb. Zistilo rozpory s Ústavou SR, zákonom o sociálnych službách a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 

MPSVR SR realizovalo v období od 3.10. do 18.11. dohľad na základe toho, že Mestská časť Bratislava – Staré mesto, ako zriaďovateľ Seniorcentra, nereagovala na žiadosť ministerstva o poskytnutie stanovísk. Tie sa týkali prešetrenia podaní, ktoré ministerstvu adresovali občania, ale aj samotní zamestnanci Seniorcentra. Podnety boli z oblasti pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, počtu odborných zamestnancov v zariadení, hygieny, pitného režimu a pod..

Dohľad bol zameraný na preverenie dodržiavania zákona o sociálnych službách a všeobecne záväzných právnych predpisov pri poskytovaní sociálnej služby a spôsobe jej vykonávania najmä z hľadiska dodržiavania základných ľudských práv a slobôd, ďalej na uzatváranie zmlúv o poskytovaní sociálnej služby, ale aj na dodržiavanie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Zamestnanci ministerstva sledovali obdobie od 01. 08. 2012 do 30. 09. 2013.

Seniorcentrum je pri poskytovaní sociálnej služby viazané aj VZN mestskej časti Bratislava Staré mesto (č. 3/2012 z 22. 5. 2012), ktoré podľa názoru skupiny vykonávajúcej dohľad obsahuje pre prijímateľa obmedzujúce ustanovenia (povolenie prerušenia poskytovania sociálnej služby maximálne na 60 dní v kalendárnom roku, možnosť neposkytnutia opatrovateľskej služby v prípade dovolenky opatrovateľky), ktoré sú v rozpore so zákonom o sociálnych službách. Ministerstvo na tieto skutočnosti upozornilo starostku mestskej časti v sprievodnom liste protokolu a následne podá podnet prokuratúre na preskúmanie zákonnosti tohto VZN.

Podnet podá aj na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Na základe predloženej evidencie pitného režimu prijímateľov sociálnej služby v Seniorcentre sa zistilo, že dodržiavanie pitného režimu v niektorých prípadoch bolo nedostatočné.

Pre porušenie povinností ustanovených v § 9 ods.1, § 72 ods. 8, § 72 ods. 12 zákona o sociálnych službách sa Seniorcentrum dopustilo správnych deliktov podľa § 101, za ktoré mu MPSVR SR uloží pokutu v súlade s § 102 ods. 1 uvedeného zákona v rozmedzí 200 – 2000 €. O jej výške sa rozhodne v správnom konaní. Podľa ministra práce Jána Richtera ide o prvý prípad, keď dostane poskytovateľ sociálnej služby zo strany ministerstva pokutu. Zariadenie bude aj v budúcnosti pod drobnohľadom MPSVR SR.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk