Hlavné menu

25.11.2012

Na ministerstve sa diskutovalo o pracovnom živote žien

Medzinárodná konferencia „Pracovný život žien vo vyššom veku – výzvy a možnosti“ poukázala na významné demografické zmeny a v ich kontexte meniace sa postavenie žien v spoločnosti a na trhu práce.
 

Úrad vlády SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych veci a rodiny SR a Veľvyslanectvom Francúzskej republiky v SR v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 zorganizovali konferenciu pod názvom „Pracovný život žien vo vyššom veku – výzvy a možnosti“. Záštitu nad týmto medzinárodným podujatím prevzal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Konferenciu, ktorú za MPSVR SR organizačne aj odborne zabezpečoval Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, moderovala jeho riaditeľka Oľga Pietruchová.

Konferenciu otvoril štátny tajomník MPSVR SR Jozef Burian, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil potrebu vytvoriť pozitívny, rodovo citlivý prístup k aktívnemu starnutiu a medzigeneračnej solidarite. Uviedol, že k základným pilierom, na ktorých je postavená Európska únia, patrí solidarita medzi generáciami, rovnosť medzi ženami a mužmi, odstraňovanie sociálneho vylúčenia a diskriminácie. Ocenil prítomnosť zástupcov Francúzska na konferencii a viacročnú spoluprácu Úradu vlády SR s francúzskymi expertmi a expertkami, ktorá prináša ďalšie nové skúsenosti na slovenskú pôdu.

Na konferencii vystúpil J.E. Jean-Marie Bruno, veľvyslanec Francúzskej republiky v SR. Vyzdvihol dlhotrvajúcu mnohostrannú spoluprácu a dobré vzťahy medzi Slovenskou a Francúzskou republikou aj v oblasti projektov ovplyvňujúcich výrobu aj zamestnanosť.

Poradkyňa predsedu vlády SR Oľga Algayerová zasa zdôraznila, že európske skúsenosti v oblasti podpory znevýhodnených skupín by mali byť inšpiráciou pre Slovensko aj v riešení regionálnych rozdielov v zamestnanosti. Ocenila misiu ambasádoriek a ambasádorov Európskeho roka.

Na konferencii vystúpili Zora Bútorová z IVO, Boris Vaňo z INFOSTAT-u, Silvia Porubänová z Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ale aj zástupkyne francúzskeho partnera, Laurence Liago, národná tajomníčka francúzskej demokratickej konfederácie práce a Michèle Vianes, predsedníčka združenia Regards de femmes.

Európsky rok upozornil o. i. na fakt, že situácia žien vo veku 45+ na trhu práce je kritická, pretože sú v omnoho väčšej miere vystavené rodovej nerovnosti a viacnásobnej diskriminácii ako muži . Kariérny cyklus týchto žien sprevádza rodová nerovnosť v odmeňovaní, pracovný život do veľkej miery ovplyvňuje aj rodičovstvo. Na Slovensku stavia spoločnosť ženy primárne do roly matky – opatrovateľky dieťaťa, výsostne zodpovednej za jeho starostlivosť a výchovu. Ženy sú nútené aj niekoľkokrát počas profesionálneho života prerušiť svoju kariéru, čo sa negatívne prejavuje nielen na výške ich platov, ale aj ich dôchodkov.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk