Hlavné menu

25.11.2012

Na ministerstve sa diskutovalo o pracovnom živote žien

Medzinárodná konferencia „Pracovný život žien vo vyššom veku – výzvy a možnosti“ poukázala na významné demografické zmeny a v ich kontexte meniace sa postavenie žien v spoločnosti a na trhu práce.
 

Úrad vlády SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych veci a rodiny SR a Veľvyslanectvom Francúzskej republiky v SR v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 zorganizovali konferenciu pod názvom „Pracovný život žien vo vyššom veku – výzvy a možnosti“. Záštitu nad týmto medzinárodným podujatím prevzal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Konferenciu, ktorú za MPSVR SR organizačne aj odborne zabezpečoval Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, moderovala jeho riaditeľka Oľga Pietruchová.

Konferenciu otvoril štátny tajomník MPSVR SR Jozef Burian, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil potrebu vytvoriť pozitívny, rodovo citlivý prístup k aktívnemu starnutiu a medzigeneračnej solidarite. Uviedol, že k základným pilierom, na ktorých je postavená Európska únia, patrí solidarita medzi generáciami, rovnosť medzi ženami a mužmi, odstraňovanie sociálneho vylúčenia a diskriminácie. Ocenil prítomnosť zástupcov Francúzska na konferencii a viacročnú spoluprácu Úradu vlády SR s francúzskymi expertmi a expertkami, ktorá prináša ďalšie nové skúsenosti na slovenskú pôdu.

Na konferencii vystúpil J.E. Jean-Marie Bruno, veľvyslanec Francúzskej republiky v SR. Vyzdvihol dlhotrvajúcu mnohostrannú spoluprácu a dobré vzťahy medzi Slovenskou a Francúzskou republikou aj v oblasti projektov ovplyvňujúcich výrobu aj zamestnanosť.

Poradkyňa predsedu vlády SR Oľga Algayerová zasa zdôraznila, že európske skúsenosti v oblasti podpory znevýhodnených skupín by mali byť inšpiráciou pre Slovensko aj v riešení regionálnych rozdielov v zamestnanosti. Ocenila misiu ambasádoriek a ambasádorov Európskeho roka.

Na konferencii vystúpili Zora Bútorová z IVO, Boris Vaňo z INFOSTAT-u, Silvia Porubänová z Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ale aj zástupkyne francúzskeho partnera, Laurence Liago, národná tajomníčka francúzskej demokratickej konfederácie práce a Michèle Vianes, predsedníčka združenia Regards de femmes.

Európsky rok upozornil o. i. na fakt, že situácia žien vo veku 45+ na trhu práce je kritická, pretože sú v omnoho väčšej miere vystavené rodovej nerovnosti a viacnásobnej diskriminácii ako muži . Kariérny cyklus týchto žien sprevádza rodová nerovnosť v odmeňovaní, pracovný život do veľkej miery ovplyvňuje aj rodičovstvo. Na Slovensku stavia spoločnosť ženy primárne do roly matky – opatrovateľky dieťaťa, výsostne zodpovednej za jeho starostlivosť a výchovu. Ženy sú nútené aj niekoľkokrát počas profesionálneho života prerušiť svoju kariéru, čo sa negatívne prejavuje nielen na výške ich platov, ale aj ich dôchodkov.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk