Hlavné menu

08.12.2016

Na Rade najmä o mladých a zamestnancoch

Zamestnanosť mladých ľudí, zlepšenie postavenia Rómov, vysielanie zamestnancov do zahraničia či Európsky pilier sociálnych práv dominovali poslednému zasadnutiu ministrov práce, rodiny a sociálnych záležitostí pod taktovkou slovenského predsedníctva.
 

Rada ministrov, ktorej predsedal slovenský minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, podporila revíziu štatútov troch veľkých agentúr - Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania. Tie sa nemenili už 40 rokov a preto je potrebné ich prispôsobiť súčasnej dobe.

Zvýšenú pozornosť venovali ministri mladým. Rada prijala závery Rady o uplatňovaní záruky pre mladých a iniciatívy zamestnanosti mladých. Podľa správy Komisie sa v posledných rokoch postavenie mladých na trhu práce celkovo zlepšuje a nezamestnanosť tejto skupiny sa dostala pod maximálnu hranicu, ktorú dosahovala v čase krízy. „Aj napriek tomu, že sa počet mladých bez práce v Európskej únii za necelé dva roky znížil o približne milión tristotisíc, nemali by sme zabúdať, že celková situácia nezamestnanosti ľudí do 25 rokov je stále vážna. Pre niektoré členské štáty a regióny dokonca znepokojujúca. Som preto veľmi rád, že Komisia navrhla nové Iniciatívy pre mladých. Rada je pripravená okamžite prispieť k posilneniu programov EÚ určených pre túto znevýhodnenú skupinu, “ informuje slovenský minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Počas zasadnutia vzala Rada na vedomie správu slovenského predsedníctva o pokroku pri návrhu smernice o vysielaní pracovníkov. „Snažili sme sa tento spis posunúť čo najďalej a ako prvé predsedníctvo sme navrhli rôzne kompromisné riešenia, aby sme získali pre návrh širšiu podporu. Dosiahli sme napríklad dobrý pokrok pri vyjasnení niektorých aspektov, najmä pokiaľ ide o ustanovenia o odmeňovaní, ako aj ustanovenia o pracovníkoch vyslaných cez agentúry dočasného zamestnávania,“ približuje minister Richter. Diskusia o návrhu správy je odložená na koniec januára 2017.

Ministri rokovali aj o Európskom pilieri sociálnych práv, ku ktorému sa tento mesiac končí verejná konzultácia. Podľa Komisie sa bude jeho štruktúra odvíjať od troch princípov – rovnaké príležitosti a prístup na trh práce, spravodlivé pracovné podmienky a primeraná a udržateľná ochrana.

Rada prijala tiež závery na zlepšenie postavenia Rómov v oblastiach zamestnanosti, vzdelávania, bývania a zdravotnej starostlivosti. To sú kľúčové oblasti na ich plnohodnotné sa zapojenie do chodu spoločnosti.

Počas pracovného obeda diskutovali ministri o sociálnej ekonomike a sociálnych inováciách ako o ceste pre vytváranie pracovných miest a znižovanie chudoby. Vymenili si osvedčené vnútroštátne postupy a hovorili o perspektívach do budúcnosti. „Som presvedčený, že v sociálnej ekonomike je nielen potenciál pre vytváranie nových pracovných miest najmä pre znevýhodnené skupiny ľudí, ale že práve v sociálnych podnikoch je dôstojnosť práce na prvom mieste. Podporovaním takéhoto podnikania môžeme pomôcť zamestnať ľudí bez pracovných a neraz dokonca bez základných sociálnych návykov," hovorí slovenský minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Slovenské predsedníctvo preto k tejto téme zorganizovalo v Bratislave medzinárodnú konferenciu za účasti viac ako 230 odborníkov z takmer všetkých krajín Európskej únie. Vládni zástupcovia desiatich členských štátov Európskej únie na nej podpísali Bratislavskú deklaráciu, v ktorej vyzývajú Európsku úniu k väčšej podpore sociálnej ekonomiky. Požadujú ambicióznejšiu legislatívu, vytvorenie finančných nástrojov pre efektívnu podporu sociálneho podnikania, ako aj rozsiahlejšie využívanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní tak na úrovni členských štátov, ako aj zo strany európskych inštitúcií. Na dnešnej Rade prejavili záujem pripojiť sa k deklarácii ďalšie krajiny.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk