Hlavné menu

25.11.2014

Nadrezortné riešenie zamestnanosti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavilo Národnú stratégiu zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020. Urobilo tak na konferencii za účasti jej tvorcov a odbornej verejnosti.
 

Národná stratégia zamestnanosti je nadrezortným dokumentom, ktorý aj s prispením sociálnych partnerov, samospráv a odbornej verejnosti prináša riešenia pre podporu rastu zamestnanosti. „V súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky sme už vykonali viaceré legislatívne zmeny, ktoré spoločne s inými faktormi budú mať dlhodobo priaznivý vplyv na pracovný trh. Teraz chcem predložiť vláde ucelený a vzájomne prepojený systém strategickej podpory zamestnanosti, aby doterajší vývoj pokračoval,“ priblížil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Podotkol, že podpora zamestnanosti si vyžaduje komplexné medzirezortné riešenia a opatrenia úzko prepojené na tvorbu pracovných miest v jednotlivých sektoroch hospodárstva.

Potrebu riešenia zamestnanosti na nadrezortnej úrovni vyzdvihuje aj premiér Robert Fico. „Jedným z našich cieľov je dosiahnuť do roku 2020 zamestnanosť na úrovni 72%. Ak chceme byť úspešní, musí byť zamestnanosť prioritou celej vlády a tento prístup dôsledne napĺňame. Táto stratégia zadefinuje ďalšie ciele a úlohy, ktoré budú riešiť viaceré rezorty,“ podotkol premiér.

Hlavným cieľom stratégie je, okrem dosiahnutia 72%-nej zamestnanosti, aj zlepšenie životných podmienok pracujúcich ľudí. Okrem toho by mala prispieť k účelnejšiemu využívaniu finančných zdrojov určených na podporu zamestnanosti.

Strategické zámery budú realizované v ôsmich kľúčových oblastiach:

 • podpora tvorby pracovných miest,
 • inovácie ako nástroj podpory zamestnanosti,
 • implementácia sociálnej ekonomiky, inovatívny nástroj podpory regionálnej a miestnej zamestnanosti,
 • flexibilita pracovných vzťahov, pracovné podmienky, ochrana práce a kultúra práce,
 • účinné riešenie dlhodobej nezamestnanosti,
 • kapacity, sieťovanie a rozvoj verejných služieb zamestnanosti,
 • podpora ponukovej stránky trhu práce prostredníctvom kvalifikácií pre lepšiu zamestnanosť,
 • nadrezortná koordinácia politík s pozitívnym vplyvom na zamestnanosť.


Projekt Národná stratégia zamestnanosti sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia - www.esf.gov.sk .

Prijímateľ : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Územná pôsobnosť projektu : celé územie SR

Realizácia : 11/2013 - 10/2014

Cieľové skupiny :

 • uchádzači o zamestnanie
 • znevýhodnení uchádzači o zamestnanie
 • občania so zdravotným postihnutím
 • záujemcovia o zamestnanie
 • skupiny osôb ohrozené stratou zamestnania
 • absolventi stredných a vysokých škôl

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk