Hlavné menu

23.01.2014

Ministerstvo pripravuje Národnú stratégiu zamestnanosti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej správy pre stratégiu zamestnanosti, koordináciu jej tvorby a politiku trhu práce, realizuje projekt s názvom Národná stratégia zamestnanosti.
 

Výstupom tohto projektu bude komplexný samostatný dokument pre zamestnanosť a jej rozvoj, ktorého spoločné nadrezortné ciele majú v strednodobom časovom horizonte navodzovať žiaduce smerovanie rozvoja zamestnanosti na Slovensku, komplexné medzirezortné riešenia a opatrenia úzko prepojené na tvorbu pracovných miest v jednotlivých sektoroch hospodárstva a dlhodobé zámery koncipované na dosiahnutie strategických cieľov zamestnanosti.

Princípy stratégie zamestnanosti by sa mali stať základom politík zamestnanosti pri rešpektovaní vnútroštátnej, sektorovej, regionálnej i miestnej úrovne s cieľom riešiť nepriaznivú situáciu v miere nezamestnanosti pri využívaní štrukturálnych fondov EÚ v novom programovom období na roky 2014 – 2020.

Realizáciou projektu sa vytvorí a zavedie systém nadrezortnej platformy s funkčným pracovným programom na rozvoj zamestnanosti, a to prostredníctvom Riadiaceho výboru Národnej stratégie zamestnanosti, ktorý bude mať charakter Nadrezortnej pracovnej skupiny pre podporu zamestnanosti. Táto bude pri MPSVR SR pôsobiť aj po ukončení projektu a bude jeho nosným poradným orgánom pri tvorbe, aktualizácii a koordinácii postupov pri plnení stratégie zamestnanosti.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia - www.esf.gov.sk .

Prijímateľ : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Územná pôsobnosť projektu : celé územie SR

Realizácia : 11/2013 - 10/2014

Cieľové skupiny :

  • uchádzači o zamestnanie
  • znevýhodnení uchádzači o zamestnanie
  • občania so zdravotným postihnutím
  • záujemcovia o zamestnanie
  • skupiny osôb ohrozené stratou zamestnania
  • absolventi stredných a vysokých škôl

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk