Hlavné menu

23.01.2015

Národná sústava povolaní už aj na Slovensku

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily je problémom, na ktorý dlhodobo poukazujú zamestnávatelia. Vzdelávanie a odborná príprava v súlade s potrebami trhu práce musia zodpovedať charakteru udržateľných pracovných miest a tak zlepšovať zamestnateľnosť ľudí.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a so sociálnymi partnermi predstavili Národnú sústavu povolaní /NSP/, na ktorú nadväzuje Národná sústava kvalifikácií /NSK/. Tieto vzájomne prepojené projekty sú systémovým riešením, ktoré bude smerovať k nastaveniu štandardov zamestnaní a celého vzdelávacieho systému na Slovensku.

Štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš upriamil pozornosť na fakt, že aj najaktuálnejšie odporúčania EÚ týkajúce sa Národného programu reforiem Slovenska upozorňujú, že obmedzené zohľadňovanie trhu práce vo vzdelávaní brzdí ponuku kvalifikovanej pracovnej sily. „Slovensko je poslednou krajinou EÚ, ktorá NSP a NSK nemá. Aj preto Európska únia apeluje, aby sme ich čo najskôr vybudovali“, zdôraznil.

NSP určuje požiadavky na odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na vykonávanie pracovných činností v rámci trhu práce – tzv. Národné štandardy zamestnaní. Na ich tvorbe bude participovať 2000 odborníkov v rámci 24 sektorových rád z celého Slovenska. NSK následne zadefinuje kvalifikačné štandardy. V nich zamestnávatelia určia presné kvalifikačné požiadavky pre to-ktoré povolanie.

V NSP by malo byť vytvorených cca 1400 národných štandardov zamestnaní. V súčasnosti ich je približne 400.

„Chceme predísť tomu, aby školy neprodukovali neumiestniteľných absolventov“, pomenoval na stretnutí hlavný cieľ projektov Michal Nemec z Konfederácie odborových zväzov. „Je to náročný proces, ktorý je nesmierne potrebný pre kvalifikovanú pracovnú silu uplatniteľnú na trhu práce“, doplnil koordinátor zamestnávateľov združených v Rade vlády pre odborné vzdelávanie Július Hron.

„Ide o jedno z kľúčových systémových opatrení na zosúladenie vzdelávania a trhu práce. Obe sústavy budú v budúcnosti jediným referenčným rámcom“, zdôraznila generálna riaditeľka sekcie práce MPSVR SR Danica Lehocká.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk