Hlavné menu

22.09.2020

Návrh pomoci pre mladých dospelých má podporu ministra

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak podporuje návrh zákona z dielne poslancov Jána Heráka a Lucie Drábikovej na pomoc mladým dospelým. Nový zákon tak pomôže mladým ľuďom vychádzajúcim z centier pre deti a rodinu osamostatniť sa, počíta napríklad aj s pomocou pri sporení.
 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, reaguje na problémy, s ktorými sa bežne stretávajú deti umiestnené v centrách pre deti a rodinu. Ide predovšetkým o rozdielne podmienky pri vytváraní úspor či o problémy so zabezpečením bývania po odchode z centra.

„Som veľmi rád, že sa do parlamentu dostal zákon, ktorý pomôže mladým dospelým v centrách lepšie zvládnuť ich prechod do skutočného života. Na našom dnešnom stretnutí s mladými dospelými som si vypočul viaceré z každodenných situácií, s ktorými sa naši mladí stretávajú. Verím, že sme v spoločnej diskusii našli viaceré príležitosti na ďalšiu pomoc a zlepšenie podmienok vstupu do samostatného života mladých dospelých,“ uviedol minister práce Milan Krajniak.

Navrhovaná právna úprava stanovuje jednotný postup pri vytváraní úspor pre všetky deti umiestnené v centre na základe rozhodnutia súdu. Dnes je systém nastavený tak, že deti, ktoré sa do centra dostali rozhodnutím súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, musia platiť úhradu centru, ale deti, ktoré sú v centre umiestnené na základe výchovného opatrenia a neodkladného nariadenia súdu, centru úhrada neplatia. „Týmto chceme zaviesť rovnaký prístup ku všetkým deťom, ktoré sú umiestnené v centre pre deti a rodinu na základe rozhodnutia súdu, a teda, aby neplatili úhrady centru. Tým pádom zo zaplateného výživného, so sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku im bude možné vytvárať úspory, čo deťom zlepší štart do života,“ vysvetlil Ján Herák, poslanec NR SR.

Zmena súčasnej legislatívy umožní mladému dospelému, aby po odchode z centra po dosiahnutí plnoletosti mohol do dvoch rokov (na rozdiel od aktuálneho jedného roka), požiadať centrum o pokračovanie starostlivosti, pokiaľ sa s ním písomne dohodne na podmienkach dohody. „Predĺžením lehoty pre centrum, aby mladého dospelého vzalo späť po odchode z centra, sa podstatne zvýšia šance mladých ľudí na úspešné zvládnutie nepriaznivej životnej situácie,“ uzavrel poslanec Herák.

Predkladaný návrh zákona zavádza aj zákonnú povinnosť vo forme spoločne vypracovaného plánu sociálnej práce pre centrum, príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, obec, vyšší územný celok, prípadne aj akreditovaný subjekt pri starostlivosti o deti, ktoré sú zdravotne postihnuté, tzn. že už pri dosiahnutí 17-teho roku života dieťaťa bude existovať spoločne vypracovaný plán jeho osamostatnenia sa, a navrhuje zníženie úhrad pre rodičov za poskytovanie odbornej pomoci v centre zo súčasných 1,43 eura na 0,72 eura za deň.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk