Hlavné menu

09.11.2020

Úrady prijímajú žiadosti o príspevky „Prvej pomoci +“ za október

Záujemcovia o príspevky z projektu „Prvá pomoc+“ za mesiac október už môžu zasielať svoje žiadosti a výkazy na úrady práce. Pri žiadaní o finančnú pomoc v rámci opatrenia 1 a 3A/3B sa zároveň mení spôsob zasielania vyplnených tlačív. Žiadosti a výkazy za október je možné zasielať do 31. januára 2021. Všetky informácie nájdu záujemcovia na www.pomahameludom.sk.
 

O príspevky v rámci projektu „Prvá pomoc+“ za mesiac október môžu žiadať súčasní prijímatelia pomoci, aj noví záujemcovia. Zamestnávatelia a SZČO, ktorí už pomoc čerpali a majú s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorenú dohodu o poskytnutí príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“, dostanú od úradu práce dodatok k dohode, ktorý podpíšu a zašlú späť na úrad. V prípade, ak žiadateľ prevzal dodatok k dohode elektronicky podpísaný elektronickou pečaťou úradu, zasiela úradu dodatok k dohode naspäť elektronicky podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak žiadateľ dostal dodatok k dohode prostredníctvom pošty, jeden podpísaný výtlačok dodatku k dohode zasiela späť poštou alebo v ojedinelých prípadoch ho doručí osobne do podateľne úradu. Následne je potrebné príslušnému úradu práce poslať vyplnený výkaz za október.

Noví žiadatelia posielajú úradu práce žiadosť a výkaz podľa opatrenia, pre ktoré sa rozhodnú. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pripraví podľa žiadosti dohodu o poskytnutí príspevku v rámci projektu, ktorú musí žiadateľ podpísať. Zamestnávateľovi, v prípade opatrenia č. 1 alebo č. 3, zasiela úrad dohodu elektronicky podpísanú elektronickou pečaťou úradu. Túto dohodu žiadateľ elektronicky podpíše kvalifikovaným elektronickým podpisom. Žiadateľovi o príspevok cez opatrenie č. 2 alebo opatrenie č. 4, ktorý nemá aktivovanú elektronickú schránku, zašle úrad podpísanú dohodu poštou. Jeden podpísaný výtlačok dohody zasiela späť poštou alebo v ojedinelých prípadoch ho doručí osobne do podateľne úradu. Po podpise a skontrolovaní výkazu úrad poskytne príspevok. V nasledujúcich mesiacoch môže žiadateľ opätovne žiadať o pomoc. Ak tak urobí v rámci toho istého opatrenia, stačí, ak zašle úradu už iba vyplnený výkaz.

Všetky potrebné informácie spolu s postupom a októbrovými žiadosťami a výkazmi sú zverejnené na stránke www.pomahameludom.sk . Zamestnávatelia, ktorí sa rozhodnú čerpať pomoc v rámci opatrenia 1 a 3A/3B, podávajú žiadosti a výkazy výlučne elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk .

SZČO, alebo jednoosobové s.r.o., zasielajú žiadosti a výkazy v rámci opatrenia 2 a 4 na špeciálnu emailovú adresu príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

V „Prvej pomoci +“ nielen zvyšujeme a predlžujeme finančnú pomoc na ochranu pracovných miest do marca, ale tiež rozširujeme okruh oprávnených žiadateľov. O pomoc môžu požiadať aj SZČO, ktoré majú príjem z iného pracovného pomeru.

Opatrenie č.1 : pomoc zamestnávateľom - zatvorené prevádzky alebo obmedzenie činnosti

Podľa nových podmienok dostane zamestnávateľ príspevok na úhradu časti mzdových nákladov zamestnanca vo výške 80 % jeho celkovej ceny práce za čas, keď mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa. Maximálna výška príspevku zostáva na úrovni 1 100 eur.

Zamestnávateľom vychádzame v ústrety aj tým, že príspevok môžu žiadať nielen na zamestnancov prijatých do 1. 3. 2020, ale aj aj na tých, ktorí nastúpili do zamestnanie najneskôr 2. 9. 2020. Zároveň sa skracuje aj obdobie povinného udržania zamestnanca v zamestnaní z dvoch mesiacov na jeden mesiac v čase vyhláseného núdzového stavu.

Rozširujeme aj skupinu žiadateľov, keďže o príspevky sa môžu uchádzať aj subjekty, ktoré začali prevádzkovať svoju činnosť po 01.02.2020, najneskôr však k 02.09.2020.

O túto pomoc môžu napr. žiadať prevádzkovatelia reštaurácií, ktorým ÚVZ SR obmedzil poskytovanie stravovacích služieb zákazom konzumácie jedál priamo v prevádzke.

Opatrenie č.2 : pomoc SZČO

O príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti môžu po novom žiadať aj SZČO, ktorým po 01. 07. 2020 vznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia, rovnako aj tie, ktoré začali prevádzkovať svoju činnosť po 01. 02. 2020, najneskôr však k 02. 09. 2020. Príspevok dostanú aj tí, ktorí majú príjem z iného pracovného pomeru.

Aj pri tejto pomoci dochádza k zvýšeniu finančného príspevku a to o 50 %. Pohybuje sa od 270 eur do 810 eur v závislosti od poklesu tržieb. Pri súbehu s pracovným pomerom sa výška príspevku zníži o čistý príjem z pracovného pomeru za príslušný mesiac.

pokles tržieb (kategórie)

apríl až september

október až december

od 20,00 - 39,99 %

180,- eur

270,- eur

od 40,00 - 59,99 %

300,- eur

450,- eur

od 60,00 - 79,99 %

420,- eur

630,- eur

od 80 % a viac

540,- eur

810,- eur

Po novom tak môže napr. kaderníčka, ktorá nemá iný príjem a poklesli jej tržby o viac ako 80 %, dostať namiesto 540 eur až 810 eur.

Vďaka novým podmienkam môže o prvú pomoc požiadať napr. aj umelec, ktorý je sociálne poistený a pracuje na čiastočný pracovný úväzok. Ak má mzdu 200 eur v čistom a poklesli mu tržby o viac ako 80 %, dostane príspevok 610 eur (810 -200).

Opatrenie č.3 A/B : pomoc zamestnávateľom - kurzarbeit

Rovnako ako pri opatrení 1 môžu zamestnávatelia žiadať príspevky aj na zamestnancov prijatých do pracovného pomeru po 1. 3. 2020, najneskôr ale k 2. 9. 2020. Obdobie povinného udržania zamestnanca v zamestnaní sa skracuje z dvoch mesiacov na jeden mesiac v čase vyhláseného núdzového stavu. O príspevky môžu po novom požiadať aj subjekty, ktoré začali prevádzkovať svoju činnosť po 01.02.2020, najneskôr však k 02.09.2020.

Výška príspevku pri opatrení 3A sa zvyšuje z 80 % priemerného zárobku zamestnanca na 80 % celkovej ceny práce zamestnanca za čas, keď mal prekážku na strane zamestnávateľa. Maximálna výška príspevku stúpne z 880 eur na 1 100 eur.

V praxi to bude napr. znamenať, že maloobchodná sieť, ktorá má na prekážke 100 zamestnancov, dostala za september 88 000 eur, v októbri pri rovnakom počte môže dostať až 110 000 eur.

Ak sa zamestnávateľ rozhodne žiadať o príspevok na mzdy všetkých zamestnancov v závislosti od poklesu tržieb podľa opatrenia 3B, môže dostať od 270 eur do 810 eur na jedného zamestnanca.

Zmena bude znamenať, že napr. strojárska firma s poklesom tržieb viac ako 80 % a 100 zamestnancami dostala za september 54 000 eur, v októbri pri rovnakom počte môže dostať až 81 000 eur.

Opatrenie č.4 : pomoc vybraným skupinám SZČO, slobodným povolaniam a jednoosobovým s.r.o.

Podľa nových parametrov projektu nie je podmienkou pre žiadanie príspevku v rámci opatrenia 4 absencia príjmu. O pomoc teda môže požiadať aj SZČO, ktorá dočasne prerušila alebo obmedzila vykonávanie resp. prevádzkovanie svojej činnosti a nepozastavila resp. nezrušila oprávnenie na jej vykonávanie a nespĺňa podmienky vzniku nároku na opatrenie č. 2 alebo jej nevznikla odvodová povinnosť na sociálne poistenie. Skupinu žiadateľov rozširujeme aj o tie SZČO, ktoré začali prevádzkovať svoju činnosť po 01. 02. 2020, najneskôr však k 02. 09. 2020.

Pri tomto opatrení sa zvyšuje príspevok z 210 eur na 315 eur. Ak žiadateľ vykonáva aj inú zárobkovú činnosť, od tejto sumy sa odpočíta jeho čistý príjem.

V praxi to znamená, že napr. stolár ako jednoosobová s.r.o. bez príjmu dostane 315 eur namiesto 210 eur.

O príspevok v rámci opatrenia 4 môžu žiadať aj športovci, ktorým nevznikol nárok platiť poistné na sociálne poistenie a majú aj príjem zo zamestnania. Pri čistom príjme 200 eur majú nárok na príspevok 115 eur (315-200=115 ).

Pomoc za september

Zamestnávatelia, ktorí ešte nepožiadali v rámci opatrenia 1 a 3A/3B o príspevky prvej pomoci za september, tak môžu urobiť do 30. novembra 2020.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk