Hlavné menu

19.05.2015

Novela zákona o službách zamestnanosti

Menej administratívy, efektívnejšia pomoc nezamestnaným – pod týmto leitmotívom predstavil štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš médiám novelu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.
 

Potreba novej právnej úpravy vyplynula najmä z pretrvávajúceho úsilia upraviť legislatívne prostredie v oblasti služieb zamestnanosti tak, aby podpora zamestnanosti zo strany štátu mohla byť administratívne dostupnejšia a menej zaťažujúca. V súčasnosti totiž žiadatelia o akýkoľvek príspevok z oblasti aktívnej politiky trhu práce sa museli preukázať potvrdeniami od rôznych inštitúcií – napríklad splnenie daňových povinností, povinností voči zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni, ako aj neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania a podobne. Po novom bude povinnosťou príslušného úradu práce, aby si všetky potrebné informácie zistil u tej-ktorej inštitúcie. „V praxi to bude vyzerať tak, že napríklad Finančné riaditeľstvo, zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa či Národný inšpektorát práce budú povinní poskytnúť úradu práce elektronicky, z informačného systému, informácie o splnení alebo nesplnení podmienok“, priblížil Branislav Ondruš.

Výraznou zmenou prejde príspevok na presťahovanie za prácou, ktorý sa súčasne premenuje na príspevok na podporu mobility za prácou. Uchádzač o tento druh príspevku nebude musieť zmeniť trvalý pobyt, ako tomu je v súčasnosti, ale bude mu stačiť prechodný pobyt v meste, do ktorého sa za prácou presťahuje. Zmena nastane aj vo výške príspevku – namiesto doterajších jednorazových 1 327,76 € bude mať nárok pol roka na refundáciu nákladov na bývanie a nájomné až do výšky 80%, maximálne však 250 € na mesiac.

Novela ďalej umožní vzdelávanie a prípravu pre trh práce aj v kurzoch a programoch vzdelávania, ktoré síce nie sú akreditované, ale poskytujú odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na vykonávanie pracovných činností. Ide napr. o vzdelávací kurz na obsluhu vysokozdvižných vozíkov, kurz na obsluhu rôznych strojných zariadení, kurz na získanie kvalifikačnej karty vodiča a pod., čo znamená, že ide o vzdelávacie aktivity, ktoré umožňujú získať nové odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti na to, aby sa uchádzač uplatnil vo vhodnom zamestnaní.

Navrhujeme tiež, aby záujemcovia o absolventskú prax mohli túto vykonávať aj u samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá nemá žiadnych zamestnancov (napr. kaderníčka, kozmetička, obuvník a pod). Doteraz ju mohli absolvovať len u zamestnávateľov alebo živnostníkov so zamestnancami.

Novela sa zaoberá aj zamestnávaním cudzincov. Navrhovaná úprava umožní vydať pracovné povolenie príslušníkom tretích krajín miesto doterajších dvoch až na 5 rokov. Stane sa tak v prípade, ak to ustanoví medzinárodná zmluva, ktorou bude SR viazaná alebo ak bude zaručená reciprocita medzi SR a treťou krajinou.

Novela zákona o službách zamestnanosti je až do 4. 6. v medzirezortnom pripomienkovom konaní, HSR by ju mala prerokovať 29. 6., vláda SR 8. 7., do NR SR sa dostane v poslednom kvartáli t. r. a účinnosť by mala nadobudnúť 1. 1. budúceho roka.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk