Hlavné menu

30.08.2016

NP Podpora opatrovateľskej služby aj pre BSK

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky realizuje v rámci operačného programu Ľudské zdroje národný projekt Podpora opatrovateľskej služby (ďalej len „NP POS“).
 

Cieľom projektu je podporiť rozvoj opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení, ako aj podporiť rozširovanie poskytovania opatrovateľskej služby v tých lokalitách, ktoré ju neposkytujú z dôvodu nedostatku zdrojov.
V rámci NP POS sú podporovaní verejní i neverejní poskytovatelia opatrovateľskej služby vo všetkých krajoch Slovenskej republiky.

Realizácia NP POS po prvý krát umožňuje zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu podporovať rozvoj opatrovateľskej služby aj v Bratislavskom samosprávnom kraji.
V súčasnosti je v Bratislavskom samosprávnom kraji disponibilný objem finančných prostriedkov na pokrytie 123,5 pracovných miest opatrovateliek a opatrovateľov.

Ak máte registrovanú terénnu formu opatrovateľskej služby v Bratislavskom samosprávnom kraji a riešite otázku financovania výdavkov na poskytovanie opatrovateľskej služby v rámci tohto kraja, máte možnosť zapojiť sa do tohto národného projektu.

Bližšie informácie o projekte, ako aj podmienky zapojenia sa do NP POS, sú dostupné na webovom sídle IA MPSVR SR www.ia.gov.sk/sk/narodne-projekty/narodny-projekt-podpora-opatrovatelskej-sluzby

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk