Hlavné menu

26.06.2020

Obetiam týrania musíme pomáhať spoločne

Každoročne si 26. júna pripomíname Medzinárodný deň na podporu obetí týrania, ktorý vyhlásila Organizácia spojených národov v roku 1997. Pomoc obetiam je medzirezortnou problematikou, ktorá nie je možná bez koordinácie polície, sociálnej podpory a zdravotníckych služieb. Ministerstvo je neoddeliteľnou súčasťou tejto spolupráce a už roky prijíma opatrenia na pomoc a ochranu všetkým obetiam týrania.
 

Chránime deti pred násilím
Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny je ústredným orgánom štátnej správy pre koordináciu politiky v oblasti ochrany detí pred násilím. V boji proti násiliu spolupracujeme so všetkými zainteresovanými subjektmi. „Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NSK) usmerňuje a riadi ochranu detí pred násilím, vytvára podmienky pre vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií medzi orgánmi štátnej správy, Policajným zborom, školami, školskými zariadeniami, obcami, vyššími územnými celkami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a ďalšími subjektmi, ktoré pôsobia v oblasti ochrany detí pred násilím,“ vysvetľuje riaditeľka strediska Mária Vargová.

Násilie sa nedotýka len tých, na ktorých je páchané, ale všetkých. Odborníci zo strediska pravidelne upozorňujú napríklad aj na to, že násilie v rodine a na deťoch stále patrí k najlepšie stráženým tabu v spoločnosti. „Je nevyhnutné otvárať túto otázku a narúšať všetky tabu s ňou spojené. Preto sme prostredníctvom strediska zapojili do preventívnych a osvetových aktivít vyše 102-tisíc detí a dospelých. Chceme dosiahnuť zmeny vo vnímaní a riešení násilia páchaného na deťoch, a to dôsledným prepojením čiastkových politík do efektívneho a funkčného mechanizmu pre komplexné riešenie násilia páchaného na deťoch,“ zdôrazňuje Vargová. Dodáva, že násilie si nevyberá svoju obeť, ale vyberá si príležitosti. Preto je nevyhnutné, aby sme všetci spoločne vyjadrili odmietavý postoj voči nemu. Zážitok násilia poznačí obeť na celý život a bude sa prejavovať v dospelosti na psychickom aj fyzickom zdraví.

Vo všetkých oblastiach ochrany detí pred násilím je nevyhnutnou súčasťou aj následná starostlivosť o obeť. To znamená poskytnutie napríklad psychologickej pomoci samotnej obeti a jej rodine. Dôležitou výzvou je aj starostlivosť o páchateľov, ktorí sa často dopúšťajú opakovania násilia. Preto NKS od roku 2019 realizuje vzdelávací program „Práca s páchateľmi násilia na deťoch, vrátane detského páchateľa“ v rozsahu 112 hodín prezenčného vzdelávania a samoštúdia a domácej prípravy. Vzdelávanie sa zaoberá prácou s deťmi, ktoré sa dopúšťajú násilného správania a ešte nemajú trestnoprávnu zodpovednosť. Veľkou výzvou pre Slovensko však bude zlepšiť systém starostlivosti o obete v trestnom konaní, na čom rezort práce intenzívne pracuje.

Intenzívne pomáhame dospelým obetiam týrania
Koordináciou celoštátnej politiky pre oblasť domáceho násilia sa na Slovensku zaoberá Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KCM), ktoré je súčasťou rezortného Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Ako potvrdzujú odborníci z centra, každá štvrtá žena a každý štvrtý muž na Slovensku zažili po 15 roku aspoň raz niektorý zo spôsobov násilného správania od blízkeho člena domácnosti. Aj počas koronakrízy bola situácia alarmujúca, pretože sa zvýšila intenzita násilia. Za 11 týždňov potrebovalo až 173 žien krízové ubytovanie, čo je v priemere 16 žien na týždeň. „Kým slovenské ženy zažívajú násilné správanie predovšetkým od svojich partnerov, slovenskí muži násilné správanie zažívajú prevažne od iných členov rodiny a majú viac skúseností s ostatným domácim násilím,“ vypočítavá vedúca manažérka KMC a právnička Barbora Burajová.

Partnerské násilie zažívajú ženy dvakrát viac ako muži. Problémom stále zostáva, že násilie na ženách a domáce násilie je v spoločnosti do veľkej miery skryté. Len zlomok ľudí vyhľadá ochranu a pomoc. Na políciu sa podľa výskumu obrátilo len 17 % a na zdravotnícke služby len 12 % z nich. „Deti žien, ktoré zažívajú násilie, vážne poškodzuje už to, že sú svedkom násilia. Navyše podľa výskumov 50 až 70 % z nich sú alebo sa stanú objektom útokov agresora,“ dodáva Burajová.

Pri prevencii násilia a jeho znižovaní je dôležitá aj práca mimovládnych organizácií, ktoré sú poskytovateľmi sociálnych služieb, najmä bezpečného ubytovania a poradenskej činnosti pre ženy a ich deti. Na Slovensku je v súčasnosti 38 rôznych poskytovateľov služieb, ktorí tvoria kostru bezprostrednej ochrany a podpory žien zažívajúcich násilie. Inštitút pre výskum práce a rodiny prevádzkuje národnú bezplatnú linku pre ženy zažívajúce násilie, ktorá je dostupná nepretržite. Významným krokom je napríklad aj organizovanie regionálnych multiinštitucionálnych skupín, ktorých je v súčasnosti na úrovni samosprávnych krajoch sedem.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk