Hlavné menu

28.01.2016

Obnova hradov bude pokračovať

Projekty Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva sa počas uplynulých 5 rokov stretli s veľmi pozitívnym ohlasom a sú príkladom dobrej spolupráce medzi štátnymi orgánmi, samosprávou, neziskovými organizáciami, obcami, mestami a ďalšími subjektmi. Preto na obnove kultúrny pamiatok budú môcť pomáhať nezamestnaní aj v nasledujúcich rokoch.
 

Pilotný projekt obnovy kultúrneho dedičstva odštartoval s objemom cca 200.000 eur a s rekonštrukciou dvoch objektov pri počte 50 pracovníkov. „Po nástupe do vlády sme mali záujem projekt rozšíriť, pretože napriek tomu, že projekty pomáhajú vytvárať krátkodobé pracovné miesta, významne zvyšujú zamestnateľnosť práve formou získavania špecifických zručností z oblasti obnovy kultúrnych pamiatok, “ povedal na dnešnej konferencii zameranej na bilanciu uplynulých piatich rokov realizácie národných projektov minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Do obnovy kultúrneho dedičstva sa počas uplynulých rokov zapojilo 123 zamestnávateľov, ktorí spolu vytvorili 1 763 pracovných miest a postupne dali prácu 2 084 nezamestnaným. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny preinvestovalo cca 7 288 000 eur. Nezamestnaní vykonávali pomocné práce napr. čistenie a triedenie sutiny, čistenie areálu, vývoz odpadu, úpravu ciest, úpravu zelene, revitalizáciu náučných chodníkov a pod. Ďalším typom prác boli odborné práce napr. archeologický výskum, záhradná architektúra, remeselné či murárske práce a pod.

„Tieto projekty sú príkladom dokonalého synergického efektu vynaložených finančných prostriedkov a kooperácie štátnych orgánov, neziskových organizácií či samosprávy. Najdôležitejší je však dopad na našu spoločnosť. Na jednej strane pomáhame nezamestnaným občanom získavať nové skúsenosti a zručnosti tak, aby znásobovali svoju šancu presunúť sa trvalo na trh práce a dávame im možnosť podieľať sa na záslužnej práci pri zachovávaní dedičstva našich predkov. Na strane druhej vytvárame priestor pre sebarealizáciu nadšencom, ktorým nie je ľahostajný život v ich komunite či regióne a ktorí sú ochotní venovať dobré nápady, nemálo osobného času a aktivity na záchranu stôp a dôkazov našej bohatej histórie. V tomto projekte, na rozdiel od iných projektov v oblasti zamestnanosti, je meradlom úspechu všeobecný prospech poskladaný z osobných menších úspechov,“ zdôraznil Ján Richter.

Nezamestnaní v uplynulých rokoch pomáhali pri rekonštrukcii Čachtického hradu, Znievskeho hradu, hradov Plaveč, Slanec, Brekov, Branč, či Lednica. Spolupracovali taktiež pri konzervácii Lietavy, kráľovskej rezidencie na Pustom hrade vo Zvolene, obnove parku v Spišskom Hrhove a pod.

Práce na zachovaní či obnove kultúrneho dedičstva finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR z dotačného programu „Obnovme si svoj dom“ a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny z ESF v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

S obnovou kultúrnych pamiatok na Slovensku budú aj v nasledujúcich rokoch pomáhať záujemcovia z radov nezamestnaných. Štát z Operačného programu Ľudské zdroje na tento účel vyčlení 15 miliónov eur.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk