Hlavné menu

30.11.2015

Odborná konferencia živnostníkov

Skvalitňovanie podnikateľského prostredia a problém nazvaný čierna práca – na tieto témy bola zameraná odborná konferencia spojená s verejnou diskusiou. Stretnutie zorganizovali Slovenský živnostenský zväz a Slovenská živnostenská komora v spolupráci s MPSVR SR a pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.
 

„Tzv. čierna práca kriví podnikateľské prostredie,“ zdôraznil minister práce Ján Richter, „je to fenomén, s ktorým sa rezortu darí úspešne bojovať.“ V roku 2014 bolo celkovo vykonaných 23 596 kontrol na nelegálnu prácu. V rámci nich inšpektori odhalili 2 335 nelegálne zamestnaných fyzických osôb. To je v porovnaní s výsledkami dosiahnutými v roku 2013, keď bolo odhalených 1 323 nelegálnych zamestnancov, nárast o 76,49 %. V porovnaní s rokom 2012, keď sa podarilo identifikovať 692 „načierno“ zamestnaných, ide dokonca o nárast o 237,43 % a v porovnaní s výsledkami v roku 2011, pri počte 935 prípadov, je nárast odhalených nelegálne zamestnaných fyzických osôb o 149,73 %. Ako ďalej minister uviedol, aj minulý týždeň sa uskutočnila ďalšia z pravidelných celoštátnych akcií zameraná na nelegálne zamestnávanie.

Ján Richter zároveň skonštatoval, že živnostníci, ako aj malé a stredné podniky, majú nezastupiteľnú úlohu v oblasti tvorby pracovných miest, vytvárania regionálneho rozvoja a zavádzania inovácií do hospodárskej praxe. "Sú však aj vo zvýšenej miere citlivé na kvalitu podnikateľského prostredia. Z tohto pohľadu je dôležitou úlohou vlády systematické zlepšovanie prostredia pre podnikanie, čo sa následne premieta do zlepšenia ich konkurenčných schopností na domácom aj európskom trhu," povedal.

S prihliadnutím na špecifické postavenie samostatne zárobkovo činných osôb, tzv. SZČO, sa pristúpilo v daňovo-odvodovom systéme Slovenskej republiky k zvýšeniu minimálneho vymeriavacieho základu priemernej mzdy. Týmto krokom sa zároveň zvýšila hranica pre vznik povinnej účasti na nemocenskom a dôchodkovom poistení u SZČO. Ďalším opatrením bolo postupné zníženie koeficientu upravujúceho pomernú časť základu dane SZČO pre určenie vymeriavacieho základu. „Pri koncipovaní všetkých uvedených zmien prebiehal dialóg so zástupcami živnostníkov,“ uviedol minister.

„Som veľmi rád, že sme nastavili parametre tak, že živnostník bude mať nárok na minimálny dôchodok,“ doplnil štátny tajomník rezortu práce Jozef Burian. Ako ďalej skonštatoval, rezort práce vytvára podmienky na zamestnávanie stále vyššieho počtu dlhodobo nezamestnaných. „K tomu prispieva celý rad opatrení, ktoré sa ukazujú byť veľmi prospešné,“ zdôraznil.

Zástupcovia Slovenského živnostenského zväzu a Slovenskej živnostenskej komory poukázali aj na neuspokojivú situáciu vo výučbe remesiel, ktoré sú v našej spoločnosti na ústupe. V snahe zvrátiť tento trend, podáva aj tu pomocnú ruku rezort práce. „Úrady práce poskytujú priamo na školách informácie o možnom uplatnení sa na trhu práce. Okrem klasických búrz práce sú aj burzy informácií, na ktorých sa môžu prezentovať školy – a týmto spôsobom ponúkame žiakom možnosť zorientovať sa vo svojom budúcom povolaní,“ informovala riaditeľka odboru politiky trhu práce MPSVR SR Katarína Lanáková.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk