Hlavné menu

16.10.2015

Odborníci diskutovali o sociálnych službách

Pri príležitosti ukončenia Národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb sa stretli v Senci významní európski a svetoví odborníci spolu so slovenskými. Za účasti riaditeľov, zamestnancov a obyvateľov z transformujúcich sa zariadení sociálnych služieb diskutovali o možnostiach a prvých úspechoch zmien v poskytovaní sociálnych služieb.
 

Nosnou témou konferencie a sprievodných aktivít bola predovšetkým zmena. Aj keď legislatíva hovorí, že základným cieľom sociálnej služby je „zachovanie, obnova alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti“, realita mnohých zariadení s veľkým počtom klientov neumožňuje tento cieľ plne realizovať. Stratégia deinštitucionalizácie a náhradnej starostlivosti, ktorá bola prijatá v roku 2011, je preto dôkazom postupných, významných krokov v tejto oblasti. Prostredníctvom Národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb sa od marca 2013 uskutočňujú zmeny v poskytovaní sociálnych služieb, čo znamená transformáciu inštitucionálnych služieb na komunitné, prechod na komunitnú starostlivosť. Už dnes možno konštatovať, že tento proces sa úspešne realizuje, pričom sa v praxi overuje jednotný postup deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a duševnou poruchou.

Národný projekt podporuje verejných poskytovateľov, ktorí prejavili záujem transformovať svoje inštitucionálne služby na komunitné. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny má eminentný záujem zabezpečiť občanom so zdravotným postihnutím plnohodnotný život vo svojom prirodzenom, komunitnom prostredí. Do projektu je zapojených 5 samosprávnych krajov a 7 zariadení sociálnych služieb (ZSS), zastrešuje ho a realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (v gescii Sekcii sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR).

Na konferencii sa so svojimi skúsenosťami a poznatkami podelili špičkoví odborníci z oblastí sociálnych služieb, ľudsko-právnych vzťahov, zamestnávania a aktivizácie, fyzického prostredia a univerzálneho dizajnu. Zahraničných partnerov prezentovali: Pete Kercher (GB,ITA) - ambasádor pre univerzálny dizajn European Institute for design and disability, Keith Martin (AUS) - hlavný manažér pre medzinárodné služby EPIC a Elizabeth Garnham (GB) - expertka pre oblasť podporovaného zamestnávania South West Employment Institute. Prostredníctvom videopozdravu podporil kroky NP DI aj regionálny zástupca pre Európu Vysokého komisára OSN pre ľudské práva Jan Jařab. Paralelne s odbornými workshopmi sa uskutočnil workshop zameraný na sebaobhajovanie, ako jeden z kľúčových nástrojov zmeny vnímania statusu občana so zdravotným postihnutím v spoločnosti. Sprievodnou akciou bola aj výstava fotografií Martina Baláža.

Národný projekt deinštitucionalizácie (NP DI) je financovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Slovenská republika sa hlási k celosvetovému trendu systematického odstraňovania dôsledkov dlhodobo uplatňovaného, ale už historicky prekonaného modelu inštitucionálnej izolácie a segregácie ľudí vyžadujúcich dlhodobú pomoc a starostlivosť a jeho nahradenie alternatívnym modelom služieb a opatrení. Expert NP DI pre sociálne služby Slavomír Krupa túto paradigmu priamo pomenoval ako sociokultúrnu. Zmena modelu je aj jedným z cieľov súčasnej sociálnej politiky MPSVR a vlády v oblasti sociálnej inklúzie a zdravotného postihnutia.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk