Hlavné menu

14.11.2013

Odbornosť a konsenzus sú základom stability dôchodkového systému

MPSVR SR prináša významnú novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení, tzv. anuitnú novelu o vyplácaní dôchodkov z 2. piliera. Jej kľúčovým cieľom je poskytnúť sporiteľom v 2. pilieri, popri dôchodku z 1. piliera, pravidelný mesačný príjem v starobe až do konca života.
 

V súvislosti s demografickým vývojom a jeho dopadmi na priebežný dôchodkový systém rezonuje v celej Európe téma bezpečných, udržateľných a adekvátnych dôchodkov.

Tento rok dostáva Slovensko v oblasti dôchodkového zabezpečenia dve veľmi významné novely z dielne MPSVR SR. Je to novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nanovo upravuje podmienky sporenia na dôchodok v treťom pilieri a takzvaná anuitná novela, ktorá rieši podmienky, za akých sa budú vyplácať doživotné dôchodky z úspor občanov v 2.pilieri.

Práce na anuitnej novele sa začali už v minulom roku. Následne, v januári 2013, bola vytvorená odborná pracovná skupina zložená zo zástupcov Národnej banky Slovenska, Ministerstva financií SR, Sociálnej poisťovne, Slovenskej asociácie poisťovní, Asociácie dôchodkových správcovských spoločností, KOZ, ARDAL, Štátnej pokladnice, akademickej obce a odborných útvarov MPSVR SR.

Dôvodom, prečo je modifikácia súčasného zákona nevyhnutná, je skutočnosť, že mnohé podmienky vyplácania dôchodkov doposiaľ v zákone absentovali, iné sú v pôvodnom znení prekonané, či nevykonateľné.

Po roku intenzívnej práce predkladáme do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely, v ktorej sme sa snažili odborne, spravodlivo, vyvážene a citlivo zohľadniť záujem všetkých zainteresovaných strán. Dôraz sme prioritne kládli na maximálnu bezpečnosť, komfort a informovanosť budúcich poberateľov dôchodkov z druhého piliera. Inšpirovali sme sa aj príkladmi zo zahraničia. Zaviedli sme centrálny ponukový systém, ktorý zredukuje podstatnú časť nákladov na produkt tak, aby sa neznižoval dôchodok z 2.piliera. Riešili sme tiež otázku pozostalostných dôchodkov, programového výberu, malých nasporených súm, či indexácie dôchodkov. Boli to témy komplexné, ktoré nie vždy umožňujú jednoduché riešenia.

Je potrebné zdôrazniť, že riešenia, prijaté v rámci pracovnej skupiny a riadiaceho výboru, sú výsledkom širokého odborného konsenzu. A keďže nám záleží na stabilite dôchodkového systému, vyzývame aj našu politickú opozíciu k podpore návrhu tejto novely, na ktorú už dlhé roky čaká takmer jeden a pol milióna sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri.

Vítame skutočnosť, že Inštitút hospodárskej politiky sa podujal zastrešiť odbornú konferenciu venovanú práve tzv. anuitnej novele, ktorá vytvára adekvátny priestor na úvodnú prezentáciu tejto aktuálnej témy.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk