Hlavné menu

11.12.2018

OP Ľudské zdroje pomáha zvyšovať zamestnanosť

Operačný program Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020, ktorý riadi Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, sa dosiahnutými kvantitatívnymi výsledkami zaraďuje medzi najlepšie implementované operačné programy v SR. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter na výročnej hodnotiacej konferencii daného programu. Najviac pomáha pri podpore ľudí bez práce.
 

Kým ku koncom roka 2017 bolo v OP Ľudské zdroje zazmluvnených 48% z celkovej alokácie, dnes, na konci roku 2018, je to už takmer 63%. Čerpanie týchto prostriedkov je na úrovni 22,6 %. Najviac z nich ide na podporu zamestnávania znevýhodnených, najmä mladých do 29 rokov a dlhodobo nezamestnaných, ktorú zastrešuje rezort práce. „Aj vďaka podpore z eurofondov počet mladých evidovaných nezamestnaných klesol oproti roku 2014 o viac ako 64 %. Do rôznych projektov určených výhradne pre ľudí do 29 rokov sa zapojilo viac ako 63-tisíc nezamestnaných, pričom bolo pre nich vytvorených 62 880 nových pracovných miest,“ priblížil výsledky minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Podobne úspešne sa darí pracovať aj s dlhodobo nezamestnanými. Ich počet v evidencii úradov práce sa oproti roku 2014 znížil o viac ako 68 %. Ďalšou znevýhodnenou skupinou, ktorú intenzívnejšie podporujeme pri hľadaní práce, sú ľudia vo veku 50+. „Ak to zhrnieme, doteraz sme z tohto operačného programu zrealizovali na podporu zamestnanosti 76 projektov s celkovou hodnotou viac ako 1 032 miliónov eur. Spolu sme podporili viac ako 178 tisíc ľudí,“ dodáva minister.

Súčasťou operačného programu pod gesciou rezortu práce je aj pomoc ľuďom, ktorí sú najviac ohrození chudobou a sociálnym vylúčením. V tejto oblasti pomáhajú najmä projekty „Terénna sociálna práca v obciach“, „Rozvoj vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni“ a projekt „Podpora terénnej opatrovateľskej služby. „Veľký záujem je najmä o podporu opatrovateľskej služby, kde sme v prvom kole podporili za 50 miliónov eur 3 795 miest pre opatrovateľky a opatrovateľov, ktorí sa starali o takmer 5 537 klientov. Od leta v podpore pokračujeme a vyčlenili sme ďalších 41 miliónov eur,“ informoval Ján Richter.

Implementácia OP Ľudské zdroje sa aktuálne prehupla do druhej polovice programového obdobia. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa v nej zameria najmä na podporu zamestnávania dlhodobo nezamestnaných osôb. Pre túto skupinu je nevyhnutné vytvárať cielené príležitosti vrátane pracovných miest na tzv. „medzitrhu práce“, čo zabezpečíme rozvojom sociálnej ekonomiky. Zvýšenú pozornosť budeme venovať aj identifikácii vplyvov Inteligentného priemyslu pre Slovensko (Priemysel 4.0) a digitálnej transformácie na zamestnanosť, zamestnania, pracovné miesta, formy práce (Práca 4.0).

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk