Hlavné menu

07.11.2017

OP Ľudské zdroje priniesol tisícky nových miest

Prostredníctvom operačného programu Ľudské zdroje sa v programovom období na roky 2014 – 2020 podarilo podporiť z Európskeho sociálneho fondu vznik viac ako 66-tisíc nových pracovných miest. Pomoc smerovala najmä mladým do 29 rokov, dlhodobo nezamestnaným, starším, ale aj sociálne vylúčeným. Stav programu hodnotili kompetentní na výročnej konferencii v Bratislave.
 

V aktuálnom programovom období sa Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR darí dosahovať väčšinu vytýčených cieľov, ktoré si pri programovaní svojich politík stanovilo. Aj vďaka rôznym projektom na podporu zamestnanosti sa podarilo dostať na trh práce viac ľudí a znížiť mieru nezamestnanosti na historické minimá. Výrazný pokles nastal najmä v kategórii mladých do 29 rokov, kde došlo od roku 2012 k zníženiu miery až o 50 %. „Na programy zamerané na pomoc mladým bolo vyčlenených 79 miliónov eur a vďaka nim sa podporilo 33 314 nových pracovných miest. Od júla sme navyše spustili ďalšie projekty, a to Šanca pre mladých, Reštart pre mladých a vzdelávanie mladých. Spolu na ne máme vyčlenených 91 miliónov eur a pomoc by mala ísť pre viac ako 60-tisíc mladých,“ vyčísľuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Dodáva, že je dôležité, aby mladí ľudia neostávali na úrade práce, ale dostali čo najskôr šancu zamestnať sa.

Európsky sociálny fond výrazne pomáha aj v boji proti dlhodobej nezamestnanosti. Počet ľudí, ktorí sú bez práce viac ako rok, klesá každým mesiacom. V auguste sa ich počet dostal pod hranicu 100 000, čo sú historicky najnižšie čísla. „Slovensko je metodickým príkladom pre ostatné krajiny vzhľadom na akčný plán na posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce, ktorý sme predstavili aj Európskej komisii. Plán obsahuje nielen návrhy a ciele v legislatívnej oblasti, ale aj ďalšie opatrenia na pomoc tejto znevýhodnenej skupine,“ hovorí Ján Richter. Jedným z opatrení je už pripravený návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. „Ideme vytvárať desiatky sociálnych podnikov. V budúcom roku je vytvorený reálny priestor, aby sa takéto podniky budovali, aby sme ich vedeli podporiť a vytvorili sme medzitrh práce, ktorý bude pripravovať stabilných a zručných zamestnancov," dopĺňa minister Richter.

V rámci operačného programu Ľudské zdroje bolo schválených na podporu zamestnanosti 30 projektov s celkovou hodnotou viac ako 671 miliónov eur. Podporených bolo doteraz viac ako 104-tisíc ľudí. Ďalšie projekty budú zamerané najmä na vzdelávanie nezamestnaných podľa požiadaviek trhu práce, na podporu individualizovaného poradenstva a na podporu sociálnej ekonomiky.

Operačný program ministerstva práce nie je iba o podpore zamestnanosti, ale aj o sociálnom začleňovaní a pomoci ľuďom, ktorí sú najviac ohrození chudobou a sociálnym vylúčením. Realizáciou národného projektu Terénna sociálna práca v obciach prispievame k podpore sociálnej inklúzie a k podpore integrácie znevýhodnených skupín na trhu práce. Za približne 30-miliónov eur podporujeme 290 pracovných miest pre terénnych sociálnych pracovníkov a 266 miest pre terénnych pracovníkov. Tí poskytujú služby 38-tisíc klientom. „Významným prínosom v sociálnej oblasti je bezpochyby podpora terénnej opatrovateľskej služby, ktorú opäť realizujeme aj v aktuálnom programovom období, a to so sumou 50-miliónov eur. Od januára 2016 sme podporili 3 710 nových pracovných miest pre opatrovateľov, ktorí sa starajú o 5 301 odkázaných ľudí,“ informuje minister. Dodáva, že bude dôležité po roku 2020, keď budú z Európskej komisie vyčlenené menšie finančné prostriedky, hľadať spoločné úsilie medzi štátom a samosprávou, aby sa v týchto projektoch pokračovalo. Doteraz bolo na podporu sociálneho začleňovania zazmluvnených 29 projektov v celkovej výške cca 131 miliónov eur.

Súčasťou Operačného programu Ľudské zdroje je aj podpora vzdelávania a integrácia marginalizovaných rómskych komunít. Z balíka viac ako 2,4 miliardy eur je už zazmluvnených takmer 49 %. „Európska komisia dobre hodnotí čerpanie, iniciatívy a návrhy, ktoré prostredníctvom jednotlivých projektov Slovenská republika ponúka,“ uzatvára minister Ján Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk