Hlavné menu

07.05.2020

Opatrenia na pomoc klientom aj zamestnancom zariadení sociálnych služieb

Pandémia ochorenia COVID-19 si vyžiadala potrebu prijať celý rad opatrení o.i. aj v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré poskytujú starostlivosť najohrozenejším skupinám – starým a zdravotne ťažko postihnutým ľuďom. Preto dnes vláda prijala niekoľko ďalších opatrení, ktorými chce aj počas tejto výnimočnej doby prispieť k dostupnému a bezpečnému poskytovaniu sociálnych služieb, a po všetkých stránkach maximálne ochrániť ich klientov aj zamestnancov.
 

Nariadenie vlády SR o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 napríklad znamená, že vzhľadom na zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb si prijímateľ sociálnej služby počas mimoriadnej situácie alebo aj po dobu bezprostredne nasledujúcu nemôže uplatňovať právo v zariadení na osobný kontakt s rodinou.

„Novému klientovi sa môže začať poskytovať sociálna služba až po absolvovaní 14-dňovej preventívnej karantény a testovania na COVID-19 v zariadení určenom obcou alebo VÚC alebo u poskytovateľa, ktorý má na to vytvorené podmienky. Klient, ktorý sa vracia do zariadenia po ukončení hospitalizácie musí najskôr absolvovať testovanie na COVID-19. V záujme svojho zdravia, ale aj ostatných klientov ako aj zamestnancov,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Zároveň sa v obmedzenom rozsahu umožní poskytovanie opatrovateľskej služby aj fyzickej osobe v karanténe s podozrením, alebo potvrdením nákazy vírusom COVID-19, napr. na nákup potravín, donášku jedla, zabezpečenie liekov a pod.

Podľa nariadenia sa môže poskytovať týždenná sociálna služba v zariadeniach aj počas víkendov a sviatkov, ak prijímateľ a poskytovateľ nedohodnú o dočasnom prerušení poskytovania sociálnej služby, či umožnení poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni počas celého dňa, oproti štandardnému prístrešiu na prenocovanie.

Zároveň umožníme vykonávať opatrovanie aj fyzickej osobe bez splnenia kvalifikačných predpokladov pre výkon práce opatrovateľa v sociálnych službách, podmienkou však bude povinnosť zaškolenia kvalifikovaným opatrovateľom.

Ďalším ústretovým krokom je upustenie od personálneho normatívu vo vybraných zariadeniach krízovej intervencie, ktorými sú útulok, domov na polceste, či zariadenie núdzového bývania.

V snahe zjednodušiť administratívne úkony umožníme nahradiť doklady o príjme na účely určenia výšky úhrady za sociálnu službu čestným vyhlásením o príjme.

Navyše, príslušná samospráva poskytne v čase tzv. koronakrízy finančný príspevok na prevádzku v plnej výške pri ambulantnej sociálnej službe v zariadeniach podmienených odkázanosťou aj počas dočasného prerušenia ich prevádzky. Rovnako aj pri pobytovej službe počas neprítomnosti prijímateľa dlhšej ako 30 dní.

Vláda dnes schválila aj neuplatňovanie niektorých podmienok, ktoré za štandardných okolností sú dôvodom na výmaz z registra poskytovateľov - napr. nesplnenie oznamovacej povinnosti.

Pomocnou rukou je v neposlednom rade aj neplynutie a odpustenie zmeškaných lehôt v konaniach samosprávy, ak nie je zo strany účastníka konania alebo správneho orgánu možné, alebo je sťažené, zabezpečiť podklady na vydanie rozhodnutia alebo vykonanie úkonu v rámci konania.

„Spomínanými opatreniami sme sa opäť snažili čo najviac pomôcť zariadeniam sociálnych služieb, ich klientom a rodinným príslušníkom. Verím však, že toto pandemické obdobie sa rýchlo pominie a život na Slovensku sa bude môcť vrátiť do normálnych koľají,“ zdôrazňuje minister Krajniak.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk