Hlavné menu

28.02.2020

Opatrenia rezortu práce v súvislosti s koronavírusom

MPSVR SR v súvislosti s koronavírusom upriamuje pozornosť na preventívne opatrenia, ktoré sa týkajú všetkých organizácií rezortu, predovšetkým však úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, detských domovov, či sekundárne zariadení sociálnych služieb, a pod. Ide o inštitúcie, ktoré prichádzajú do kontaktu so zvýšeným počtom ľudí.
 

V praxi to napr. znamená, že v týchto rezortných organizáciách bude viditeľne umiestnené písomné poučenie o tom, ako znížiť riziko infekcie koronavírusu.Taktiež boli zamestnanci MPSVR SR, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny /UPSVR/ a podriadených organizácií poučení, ako postupovať v prípade zaznamenania príznakov ochorenia.

Aj keď sú úrady práce po celý rok vybavené ochrannými pracovnými prostriedkami (dezinfekčné mydlá, gély, rúška, rukavice, ochranná obuv a pod.), UPSVR uvoľnilo ďalšie finančné prostriedky na zvýšenie zásob. Zároveň v súlade s odporúčaním WHO pripravilo „business continuity plan“ pre prípad závažnej situácie hlavne s ohľadom na to, aby za každých okolností boli vyplatené štátne sociálne dávky a aby bola zabezpečená ochrana a pomoc deťom sociálnoprávnou ochranou detí a sociálnou kuratelou.

Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny ako zriaďovateľ centier pre deti a rodiny (predtým detských domovov) zaslalo rovnaké usmernenie všetkým centrám, súčasťou ktorých bolo aj odporúčanie usporiadať pre deti a mladých dospelých náučnú aktivitu zameranú na informácie o eliminovaní rizík a zabráneniu šírenia nákazy zvýšeným dodržiavaním hygieny (správne umývanie rúk, postup pri kašli, kýchaní a pod.).

MPSVR SR zasa zaslalo usmernenie na vyššie územné celky, aby vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a územnej pôsobnosti prijali pre zariadenia sociálnych služieb tie isté účinné opatrenia ako samotné ministerstvo.

Minister Ján Richter zároveň požiadal ministerku vnútra SR Denisu Sakovú o zaradenie MPSVR SR do krízového štábu Ministerstva zdravotníctva SR na riešenie situácie koronavírusu v rámci Slovenskej republiky.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk